ВЕЧЕ ЕДНА ГОДИНА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА УСПЕШНО ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА“

В продължение на една година по проект „Грижа в дома в Община Бяла Слатина“ се осигурява подкрепа на 284 потребители. Домашните помощници, предоставящи услугите са 41. Здравно – социалната услуга се предоставя в 15 населени места на Община Бяла Слатина. По проекта са назначени още: медицински специалисти, психолог, диспечери на услугата и шофьор. Сред потребителите по проект „Грижа в дома“ има и такива без експертни решения от ТЕЛК, като за тях това е единствената възможност за здравно-социална помощ. В гр. Бяла Слатина потребителите са 80, по селата 204 лица.

От интегрираните здравно-социални услуги по проекта могат да се възползват възрастни хора; лица с увреждания, с валидно експертно решение на ТЕЛК; с хронични заболявания; нуждаещи се от продължително наблюдение и здравни грижи; след оперативна интервенция и хоспитализация; самотноживеещи и нуждаещи се от краткосрочно наблюдение, здравни грижи и социални услуги в домашна среда.
За целевите групи се осигурява подкрепа чрез следните дейности:

  • Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно – социални услуги по домовете и психологическа подкрепа;
  • Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост;
  • Осигуряване на административни и битови услуги със средства на потребителя;
  • Предоставяне на информация относно превенция и профилактика за здравето и социално-значими заболявания;
  • Осигурявания на обучения и супервизия на служителите.

В хода на изпълнение на проекта, се доказа огромното му социално-икономическо значение и реална помощ, която се предоставя на лицата в риск. На 18.03.2024 г. Община Бяла Слатина сключи Допълнително споразумение с Управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ за продължаване срока на изпълнение на проект BG05SFPR002-2.001-0147-C01 „Грижа в дома в Община Бяла Слатина“ с шест месеца – до 31 октомври 2024 година. Проектът се финансира по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд +.