Започнаха СМР дейностите по ремонта на ул. „Александър Стамболийски“ и ул. „Димитър Благоев“

         

На 24.04.2023 г. с подписването на протокол 2 стартираха строително-ремонтните дейности по проект „Ремонт и реконструкция на част от ул. „Александър Стамболийски“ и ул. „Димитър Благоев“ в гр. Бяла Слатина“. Проектното предложение е по процедура  BG06RDNP001-19.220 МИГ Бяла Слатина 7.2 „Инвестиции в създаването,  подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за Водено от общностите  местно  развитие от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г. , съфинансирано от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.

Проекта предвижда ремонт и реконструкция на части от уличната мрежа в гр. Бяла Слатина по следните улици:

  • улица „Александър Стамболийски“ – в частта от ул. „Николай Хрелков“ до ул. „Тодор Каблешков“;
  • улица „Димитър Благоев“ – в частта от ул. „Васил Левски“ до ул. „Любомир“;

Строително-ремонтните дейности по проекта включват изграждане на нова улична настилка, премахване на тротоара пред всеки вход/изход на имот и асфалтиране на новоизградените подстъпи към дворовете, частично изградена нова тротоарна настилка, изграждането на бетонови бордюри и поставяне на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация за осигуряване на безопасното движение на превозните средства и пешеходците.

Основната цел на проекта е утвърждаване на устойчив и динамичен градски център чрез подобряване състоянието на уличната (техническата) инфраструктура като основа за осигуряване на съвременна и естетична градска среда на жителите и гостите на Бяла Слатина.

Очакваните резултати от изпълнението на дейностите по проекта са възстановени и подобрени параметри на улиците, съоръженията към тях и носимоспособността на настилката, чрез което да бъдат осигурени условия за експлоатация и безопасност на движението, подобрено отводняване и удължаване на междуремонтните периоди.

Общата стойност на проекта е 389 942.34 лв. без ДДС, от които 350 948.11 лв. европейско и 38 994.23 лв. национално финансиране. Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца от датата на подписване на договора за безвъзмездната финансова помощ.