Изпълнявани

Община Бяла Слатина подписа нов проект за услугата Топъл обяд

На 29.12.2022 г. кметът на Община Бяла Слатина инж. Иво Цветков,  подписа договор между Агенция за социално подпомагане, чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“  за стартиране на проект „Топъл обяд в община Бяла Слатина“.

Набирането на документи започна още на 26.09.2022 г., като до момента са събрани над 1700 броя заявление. В рамките на този проект е заложено да се хранят 1100 души, които ще получават всеки работен ден от месеца- супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт.

Реално предоставянето на топъл обяд започна от 01.11.2022 г., като срокът за изпълнение на проекта е до 30.09.2025 г.

Общата стойност на проекта възлиза на 2 945 395,20 лева ( два милиона деветстотин четиридесет и пет хиляди триста деветдесет и пет лева и двадесет стотинки) и е безвъзмездна финансова помощ по Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс (ПХОМП ЕСФ+) на Европейския съюз.

В това число влизат разходи за:

  • топъл обяд в размер на 2 583 680, 00 лева, който включва стандартна скала на единичен разход за топъл обяд в размер на 3.20 лв. на лице на ден за 734 работни дни.
  • административни и транспортни разходи и разходи за съхранение и приготвяне на топъл обяд, определени в размер на 7 на сто от разхода за единица продукт- топъл обяд, но не повече от 180 857, 60 лева.
  • разходи за съпътстващи мерки, определени в размер на 7 на сто от разхода за единица продукт- топъл обяд, но не повече от 180 857, 60 лева.

Съгласно изискванията и в съответствие с целите на операцията, допустимите целеви групи са:

  1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
  2. лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл.4, ал.1, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;
  3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
  4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
  5. скитащи и бездомни лица;
  6. лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.