Изпълнени

Община Бяла Слатина ще осигури заетост на 83 лица

В началото на 2018 г. стартира изпълнението на  проект „Работа“. Той е продължение на успешната реализация през миналата година на пилотната програма „Работа“, която обхвана общините с най-висока безработица в Северозападна България и благодарение на която до края на 2017 г. над 1000 безработни лица от региона бяха включени в заетост.

Целта на проект „Работа“ е преодоляване на регионалните диспропорции на пазара на труда, подобряване на икономическата активност и достъпа до заетост на търсещите работа, както и повишаване заетостта и трудовите умения на безработните лица чрез предоставяне на възможности за включване в различни форми за обучения и заетост.

Подкрепа по проекта ще бъде оказана на безработни и неактивни лица с цел преодоляване на пречките и създаване на предпоставки за включването им в заетост. По този начин операцията ще спомогне за справяне с дисбаланса в разпределението на работната сила и безработицата в малките населени места, в които е налице неблагоприятна демографска ситуация.

Конкретният бенефициент по проекта е Агенция по заетостта. Движена от интереса на своите жители и нуждите на територията, Община Бяла Слатина ще се включи в изпълнението на проект „Работа“ като ще осигури заетост на 83 лица от целевата група (безработни и неактивни лица), което я прави първенец по осигуряване на работни места в Област Враца. Безработните и активираните неактивни лица ще бъдат наемани на пълно или непълно работно време за период от 12 месеца и ще получават възнаграждение равно на минималната работна заплата за страната.

Допустимите дейности по проекта са насочени към активиране на неактивни лица посредством наемане на специалисти по активиране към общините, мотивиране на безработни лица за активно поведение на пазара на труда, предоставяне на обучения чрез издаване на ваучери за придобиване или повишаване на професионалната квалификация и/или ключовите компетентности на лицата съобразно техните индивидуални характеристики и спецификата на работното място, както и осигуряване на наставник от същата целева група.

Изпълнението на проект „Работа“ ще приключи през 2019 г.