Подобряване достъпа на заетост на неактивни младежи в Община Бяла Слатина

Оперативна програма: Развитие на човешките ресурси 2014-2020
Приоритетни оси: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места
Наименование на процедура: Активни
Код на процедура: BG05M9OP001-1.002
Наименование на проектно предложение: „Подобряване достъпа на заетост на неактивни младежи в Община Бяла Слатина“
Срок на изпълнение: 20 месеца

27.10.2017г.

Община Бяла Слатина приключи работата по изпълнение на проект „Подобряване достъпа до заетост на неактивни младежи в Община Бяла Слатина”

На 25.10.2017 г., в ресторант „Скът“ се проведе заключителна пресконференция по проект „Подобряване достъпа до заетост на неактивни младежи в Община Бяла Слатина”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд. Проекта е на обща стойност 391 150,40 лв., от които 359 428,11 лв. европейско финансиране и 31 722,29 лв. национално съфинансиране.Проектът е насочен към активиране и включване на пазара на труда на неактивните младежи на възраст от 15 до 29 години, чрез прилагане на инструменти и услуги за идентифициране, привличане, мотивиране и изграждане на професионални умения.Кмета на Община Бяла Слатина –  инж. Иво Цветков,  сподели, че това е поредното начинание, което дава шанс на младите хора в общината да започнат работа, да придобият нови знания и умения и да намерят лична реализация.По време на заключителната пресконференция, Петър Петров ръководител на проекта представи презентация, с която бяха отчетени изпълнението на целите, както и реализираните дейности и резултатите по изпълнения проект.На събитието, присъстваха партньорите по проекта, председателя на общински съвет Бяла Слатина, представители на дирекция „Бюро по труда“ гр. Бяла Слатина, директори на училища от общината, представители на НПО сектора, кметове на кметства и медии.ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОТ СЪБИТИЕТО МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТПрограма за заключителна пресконференция.

Покана за заключителна пресконференция.

25.05.2017 г.

80 младежи преминаха обучение и започнаха работа по проектна Община Бяла Слатина

Проект „Подобряване достъпа до заетост на неактивни младежи в Община Бяла Слатина“, който се осъществява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд, стартира през месец април 2016 г. Проектното предложение е разработено в отговор на проблемите, породени от наличието на голям брой млади хора в община Бяла Слатина на възраст от 15 до 29 години, които не учат, не работят и не желаят да си търсят работа. Именно към тази целева група са насочени и дейностите по проекта, с реализацията на които се дава шанс за работа на младежите и включването им на пазара на труда. След успешното изпълнение на една от основните дейности – „Идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 годишна възраст“, лицата преминаха обучение за придобиване на професионална квалификация по част от професия – първа квалификационна степен.

В обученията по проекта се включиха общо 80 лица от целевата група, които в рамките на близо 3 месеца се обучаваха за придобиване на основни професионални знания и умения с цел повишаване на тяхната квалификация и конкурентноспособност. В резултат от изпълнението на Дейност 3 „Предоставяне на обучения за придобиване на професионална квалификация”, 20 младежи получиха Свидетелства за професионална квалификация „Работник в озеленяването“  и 60 за „Помощник пътен строител“.

На обучените младежи е гарантирана 6 месечна заетост и професионална реализация, осигурена от партньорите по проекта – Общинско предприятие „Чистота и строителство“ и Общинско предприятие „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство“.

От 01.04.2017 г., двете общински предприятия наеха на работа по проекта обучените младежи, като 60 от тях са наети на длъжност „Работник, поддръжка на пътища“, а останалите 20 – на длъжност „Работник озеленяване“.

Вече повече от месец, новоназначените по проекта работници в Общинско предприятие „Чистота и строителство“ поддържат пътната настилка по улиците и пътните артерии в община Бяла Слатина, докато служителите в Общинско предприятие „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство“ поддържат зелени площи и се грижат за естетическия вид на парковете и градинките в населените места от община Бяла Слатина.

Общата стойност на проекта е в размер на 391 150,40 лв., от които 359 428,11 лв. европейско финансиране и 31 722,29 лв. национално съфинансиране.

На 01.11.2016 г. и 08.11.2016г. Община Бяла Слатина организира информационни кампании. Повече информация ТУК!

07.12.2016г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В резултат от изпълнение на дейностите по Идентифициране на икономически неактивни младежи на възраст от 15 до до 29 г. на територията на Община Бяла Слатина, по проект BG05M9OP001-1.002-0133 „Подобряване достъпа до заетост на неактивни младежи в Община Бяла Слатина”, финансиран от Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд, изпълнителят – „БенчМарк Груп“ АД, успя да осъществи контакт с 110 лица, които са извън заетост, извън образование и не са регистрирани в ДБТ гр. Бяла Слатина. Лицата, представители на целевата група по проекта, са от всички населени места в общината, като най-голям е техният брой в с. Търнак – 20 лица, следвани от гр. Бяла Слатина – 17 лица, с. Бъркачево – 15 лица, с. Габаре – 14 лица, с. Галиче – 9 лица, с. Попица – 8 лица, с. Враняк – 7 лица, с. Търнава – 5 лица, с. Буковец – 4 лица, с. Бърдарски геран – 3 лица, с. Комарево – 3 лица, Соколаре -3 лица, с. Алтимир – 1 лице и с. Драшан – 1 лице.
Посредством различни действия и техники, в рамките на близо 3 месеца, бяха реализирани множество срещи, събития, работа на терен, мотивационни и психологични интервюта, с цел активиране на лицата. В хода на изпълнение на дейностите по Идентифициране на лицата, успешно бяха привлечени всички заинтересовани организации и институции /НПО, Училища, Читалища, ДБТ, ДСП, представители на бизнеса, ромски медиатори и др./, с които беше обменена информация. Доброто взаимодействие, съчетано с избраната от изпълнителя  Методология и подход, позволиха да се постигне над 100% изпълнение на предвидените по проекта индикатори. За мотивиране на лицата и включването им в проекта беше извършена психологическа работа на терен, редица консултации и супервизии. Индивидуалната работа с всяко от идентифицираните лица, проведените от психолога  интервюта и изготвения профил, съобразен със специфичните нужди на неактивните младежи, позволиха правилното насочване на лицата към едно от 3-те направления:
-Регистрация в дирекция „Бюро по труда“, гр. Бяла Слатина;
-Насочване към включване в обучение във връзка с възможност за работа;
-Насочване към реализация на пазара на труда.

16.11.2016г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 21.11. /понеделник/ и 22.11. /вторник/ от 11:00 ч. в зала № 6 на НЧ „Развитие – 1892“, находящо се в гр. Бяла Слатина, пл. „Демокрация“ № 1, ще се проведат Информационни кампании във връзка с изпълнението на поддейност 3.3 „Провеждане на информационни събития за активиране на целевите групи“ по проект „Подобряване достъпа до заетост на неактивни младежи в Община Бяла Слатина“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд.
По време на двете информационни събития се предвижда подробно запознаване на младежите от целевите групи с цялостното изпълнение на проекта, с конкретните възможности за включване в изпълнението на проектните дейности и с въпросите, свързани със заетостта.
Първото от двете събития представлява трудово ателие, чиято основна цел е да осъществи контакт между работодател и участници и да запознае последните с предвидените за изпълнение професии. Гости на събитието ще бъдат представители на Общински предприятия „Чистота и строителство“ и „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство“, които ще изложат накратко основните дейности, свързани със съответните работни позиции, както и подробна информация по отношение на предвидените професии. Предвидено е и време за дискусия, когато участниците ще имат възможността да зададат своите въпроси към представителите на общинските предприятия при възникнали в хода на презентацията неясноти.
Второто предвидено събитие е уъркшоп. Той цели информиране и консултиране относно възможностите, които предоставя проект „Подобряване достъпа до заетост на неактивни младежи в Община Бяла Слатина“, осигуряване на информираност за основните цели, заложени в проекта, мотивиране на целевата група за намиране на работа, създаване на умения и навици за търсене на работа и подпомагане включването в заетост, акцентиране върху ползите от това да бъдеш нает на работа, създаване на трайна нагласа у аудиторията за положителния ефект от предвиденото обучение и осигурените работни места, както и социална интеграция на икономически неактивните лица в трудоспособна възраст и на безработните от уязвимите групи на пазара на труда и намаляване риска от бедност.

31.10.2016г.
Община Бяла Слатина стартира Информационни кампании по проект за интегриране на младите хора на пазара на труда Община Бяла Слатина, в качеството си на бенефициент по проект „Подобряване достъпа до заетост на неактивни младежи в Община Бяла Слатина”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез Инициативата за младежка заетост,  отправя покана към заинтересовани участници – неактивни младежи на възраст от 15 до 29 години, за участие в Информационни кампании „ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОЕКТА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА НЕАКТИВНИ МЛАДЕЖИ“.
Първата кампания ще се проведе на 01.11.2016 г. с начален час 11:00 ч., на площада пред НЧ „Развитие – 1892“, находящо се в гр. Бяла Слатина, пл. Демокрация №1. Втората кампания ще се проведе на 08.11.2016 г., на същото място и с начален час 11:00 ч.
По време на събитията, участниците ще могат да се запознаят с конкретните възможности за включване в изпълнението на проектните дейности, в т.ч. и с въпроси, свързани с предоставяните по проекта обучения по професионални направления „Помощник пътен строител“ и „Работник в озеленяването“ и впоследствие – заетост и реализация на пазара на труда.
В рамките на двете кампаниии ще бъде разпространена полезна информация за включване на пазара на труда на неактивни младежи на възраст от 15 до 29 години, които не учат, не работят и не са регистрирани като безработни лица в Дирекция „Бюро по труда“ гр. Бяла Слатина. На всеки заинтересован ще се предостави информационна брошура и на място ще се популяризират възможностите за обучение и субсидирана заетост по проекта.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

24.06.2016г.

Община Бяла Слатина изпълнява проект за интегриране на младите хора на пазара на труда

На провелата се встъпителната пресконференция по проект „Подобряване достъпа до заетост на неактивни младежи в Община Бяла Слатина”, Кмета на Община Бяла Слатина –  инж. Иво Цветков,  сподели, че това е поредното начинание, което ще даде шанс на младите хора в общината да започнат работа и да намерят лична реализация.
На събитието, състояло се на 23.06.2016 г. в гр. Бяла Слатина, присъстваха партньорите по проекта, председателя на общински съвет Бяла Слатина, директора на дирекция „Бюро по труда“ гр. Бяла Слатина, директори на училища от общината, представители на НПО сектора, кметове на кметства и медии.
Ръководителят на проекта – г-н Петър Петров, представи целите, дейностите, очакваните резултати и източниците на финансиране.
Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, чрез Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд. Договора за предоставяне на БФП №BG05M9OP001-1.002-0133-C01 е сключен на 26.04.2016 г.
Основната цел на проекта е активиране и включване на пазара на труда на неактивни младежи на възраст от
15 до 29 години, чрез прилагане на инструменти и услуги за идентифициране, привличане, мотивиране и изграждане на професионални умения.
Основните дейности по проекта са:
1.      Организация и управление на проекта;
2.      Идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 годишна възраст;
3.      Предоставяне на обучения за придобиване на професионална квалификация;
4.      Субсидирана заетост;
5.      Информиране и публичност.

Целевата група, към която е насочено изпълнението на дейностите, е: неактивни лица и младежи извън образование и обучение на възраст до 29 г.
Очаквани резултати:
–  Активиране на младежи до 29 г., които не работят, не учат и не са регистрирани в дирекция “Бюро по труда”;
–  Интегриране на пазара на труда на младите хора на възраст до 29 г.;
–  Подобряване пригодността за заетост на младежи до 29 годишна възраст;
–  Социално включване на неактивни младежи на възраст до 29 г.
Проекта е на обща стойност 391 150,40 лв., от които 359 428,11 лв. европейско финансиране и 31 722,29 лв. национално съфинансиране.
Продължителността на проекта е 20 месеца.
Пресконференцията приключи с дискусия, в която гостите взеха активно участие и изразиха готовност за сътрудничество по реализацията на този социално необходим и важен за общината проект.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОТ СЪБИТИЕТО МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК.

09.05.2016г.

Община Бяла Слатина изпълнява нов проект за интегриране на младите хора на пазара на труда

На 26.04.2016 г., с подписването на Административен договор между Министерство на труда и социалната политика и Община Бяла Слатина, беше дадено началото на нов проект, които ще даде шанс на 80 младежи да започнат работа.
Проектът е с наименование „Подобряване достъпа до заетост на неактивни младежи в Община Бяла Слатина”, по процедура BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, финансиран от Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд.
Общата сума на допустимите разходи за изпълнение на проекта възлиза на 391 150.40 лева, от тях 359 428.11 лв. са от ЕСФ и ИМЗ (91.89%) и 31 722.29 лв. – Национално съфинансиране (8.11%).
Продължителността на проекта е 20 месеца.

Основната цел на проекта е да бъдат активирани и включени на пазара на труда неактивни младежи на възраст от 15 до 29 години, които не са в образование или обучение, нито в заетост или регистрирани като безработни лица в Дирекция „Бюро по труда“ гр. Бяла Слатина.
Дейностите, които ще се изпълняват в рамките на проекта са насочени към идентифициране на тези неактивни младежи на територията на община Бяла Слатина и тяхното мотивиране за активно включване на пазара на труда. За успешното изпълнение на дейността ще се организират различни информационни събития, кампании, уъркшопи, неформални срещи и други.
За да се подобри конкурентоспособността  на лицата на пазара на труда, на 80 лица от целевата група ще се предостави възможност да повишат квалификацията си, чрез включването им в курсове за професионално обучение.
Партньорите по проекта – ОП „Чистота и строителство“ и ОП „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство“ ще осигурят 6-месечна заетост на лицата, които успешно са преминали курсовете по професионално обучение.

В резултат от изпълнението на проекта ще се постигнат следните резултати:
– Идентифицирани неактивни младежи до 29 г. – 100 лица;
– Преминали курсове по професионално обучение – 80 лица;
– Назначени на работа за 6 месеца – 80 лица.