Изпълнявани

Общината ще ремонтира улиците „Л.Каравелов“ и „Княз Дондуков“

         

Програмата за развитие на селските райони  2014-2020 г.

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

На 08.07.2020г. кметът на Община Бяла Слатина – инж. Иво Цветков подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Ремонт и реконструкция на част от ул. „Любен Каравелов“ и ул. „Княз Дондуков“ в гр. Бяла Слатина“. Проектното предложение е по процедура  BG06RDNP001-19.220 МИГ Бяла Слатина 7.2 „Инвестиции в създаването,  подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за Водено от общностите  местно  развитие, финансирано от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съфинансирано от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.

Основната цел на проекта е утвърждаване на устойчив и динамичен градски център чрез подобряване състоянието на уличната (техническата) инфраструктура като основа за осигуряване на съвременна и естетична градска среда на жителите и гостите на Бяла Слатина. Проектът предвижда ремонт и реконструкция на части от уличната мрежа в гр. Бяла Слатина по участъците както следва:

  • улица „Любен Каравелов“ – в частта от ул. „Климент Охридски“ до ул. „Княз Дондуков“;
  • улица „Княз Дондуков“ – в частта от ул. „Любен Каравелов“ до ул. „Солунска“;

Основните дейности, предвидени да се извършат по горецитираните участъци от уличната мрежа са следните:

  • изграждане на нова улична настилка с плътен асфалтобетон;
  • премахване на тротоара пред всеки вход/изход на имот и асфалтиране на новоизградените подстъпи към дворовете;
  • на места частично ще бъде изградена нова тротоарна асфалтобетонова настилка;
  • отводняване на пътното платно чрез изграждането на бетонови бордюри;
  • поставяне на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация за осигуряване на безопасното движение на превозните средства и пешеходците.

Очакваните резултати от изпълнението на дейностите по проекта са възстановени и подобрени параметри на улиците, съоръженията към тях и носимоспособността на настилката, чрез което да бъдат осигурени условия за експлоатация и безопасност на движението, подобрено отводняване и удължаване на междуремонтните периоди.

Общата стойност на проекта е 387 689.85 лв. без ДДС, от които 348 920.86 лв. европейско и 38 768.99 лв. национално финансиране. Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца от датата на подписване на договора за безвъзмездната финансова помощ.