Общината ще ремонтира улиците „Л. Каравелов“ и „Княз Дондуков“

На 08.07.2020г. Кметът на Община Бяла Слатина – инж. Иво Цветков подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Ремонт и реконструкция на част от ул. „Любен Каравелов“ и ул. „Княз Дондуков“ в гр. Бяла Слатина“. Проектното предложение е по процедура  BG06RDNP001-19.220 МИГ Бяла Слатина 7.2 „Инвестиции в създаването,  подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за Водено от общностите  местно  развитие от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Общата стойност на проекта е 389 931,81 лв. без ДДС, като срокът за изпълнение е 36 месеца от датата на подписване на договора за безвъзмездната финансова помощ.

Строително-ремонтните дейности по проекта ще обхванат следните улици:

  • улица „Любен Каравелов“ – в частта от ул. „Климент Охридски“ до ул. „Княз Дондуков“;
  • улица „Княз Дондуков“ – в частта от ул. „Любен Каравелов“ до ул. „Солунска“;

Основните дейности, предвидени да се извършат по горецитираните участъци от уличната мрежа са следните:

  • изграждане на нова улична настилка с плътен асфалтобетон;
  • премахване на тротоара пред всеки вход/изход на имот и асфалтиране на новоизградените подстъпи към дворовете;
  • на места частично ще бъде изградена нова тротоарна асфалтобетонова настилка;
  • отводняване на пътното платно чрез изграждането на бетонови бордюри;
  • поставяне на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация за осигуряване на безопасното движение на превозните средства и пешеходците.

С цел осигуряване на лесен достъп до прилежащите имоти и безпрепятствено пресичане на кръстовища и пешеходни пътеки, пред всеки вход/изход на имот, както и в зоната на всяко кръстовище и пешеходна пътека ще се поставят скосени бордюри, а тротоарите ще бъдат понижени.

С осъществяването на дейностите по проектите ще се възстановят и подобрят параметрите на ремонтираните улици, съоръженията към тях и носимоспособността на настилката, чрез което ще се осигурят условия за експлоатация и безопасност на движението, ще се подобри отводняването и ще се удължат междуремонтните периоди. Стремежът е да се осигури необходимата публична и техническа инфраструктура, която е от първостепенно значение за облагородяване на жизнената среда и създаване на условия за развитие на икономиката в района.