Ремонт и реконструкция на части от уличната мрежа

Един от основните приоритети за развитието на общината е подобряването на техническата инфраструктура, чрез която да се създадат условия за насърчаване на социално-икономическото развитие на град Бяла Слатина като устойчив и интегриран град.

Поради тази причина Община Бяла Слатина подаде 3 проектни предложения по  процедура  BG06RDNP001-19.220 МИГ Бяла Слатина 7.2 „Инвестиции в създаването,  подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за Водено от общностите  местно  развитие от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. И трите проекта са за ремонт и реконструкция на части от уличната мрежа в гр. Бяла Слатина, като обектите са следните:

 • улица „Любен Каравелов“ – в частта от ул. „Климент Охридски“ до ул. „Княз Дондуков“;
 • улица „Княз Дондуков“ – в частта от ул. „Любен Каравелов“ до ул. „Солунска“;
 • улица „Александър Стамболийски“ – в участъка от ул. „Климент Охридски“ до ул. „Тодор Каблешков“;
 • улица „Димитър Благоев“ – в участъка от ул. „Васил Левски“ до ул. „Любомир“
 • улица „Христо Ботев“ – в участъците от ул. „Крайбрежна“ до ул. „Хан Крум“ и от ул. „Климент Охридски“ до ул. „Цар Симеон“;
 • както и цялата улица „Цар Калоян“ – от ул. „Сладница“ до ул. „Захари Стоянов“.

Общата стойност на 3-те проекта е 1 169 778.97 лв., като срокът за изпълнение е 36 месеца от датата на подписване на договора за безвъзмездната финансова помощ.

Основните дейности, предвидени да се извършат по горецитираните участъци от уличната мрежа са следните:

 • изграждане на нова улична настилка с плътен асфалтобетон;
 • премахване на тротоара пред всеки вход/изход на имот и асфалтиране на новоизградените подстъпи към дворовете;
 • подмяна на съществуващи бордюри с нови понижени в границите на новоизградените асфалтови преходни рампи (към дворовете за гаражи);
 • на места частично ще бъде изградена нова тротоарна асфалтобетонова настилка;
 • Oтводняване на пътното платно чрез изграждането на бетонови бордюри;
 • Поставяне на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация за осигуряване на безопасното движение на превозните средства и пешеходците.

При извършването на ремонта, улиците ще запазят съществуващите ширини и габарити на настилките и не се предвижда промяна във вида и начина на тяхното експлоатиране. С цел осигуряване на лесен достъп до прилежащите имоти и безпрепятствено пресичане на кръстовища и пешеходни пътеки, пред всеки вход/изход на имот, както и в зоната на всяко кръстовище и пешеходна пътека ще се поставят скосени бордюри, а тротоарите ще бъдат понижени.

С осъществяването на дейностите по проектите ще се възстановят и подобрят параметрите на ремонтираните улици, съоръженията към тях и носимоспособността на настилката, чрез което ще се осигурят условия за експлоатация и безопасност на движението, ще се подобри отводняването и ще се удължат междуремонтните периоди. Стремежът е да се осигури необходимата публична и техническа инфраструктура, която е от първостепенно значение за облагородяване на жизнената среда и създаване на условия за развитие на икономиката в района.