Съпътстващи мерки по Топъл обяд

Реализирането на съпътстващи мерки е една от спецификите на подпомагането от Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица.
Съпътстващите мерки, предвидени в допълнение към разпределянето на храна, целят намаляване на социалното изключване и/или справяне с извънредни социални ситуации по еманципиращ и устойчив начин. Те допълват предоставянето на топъл обяд по проекта и се изразяват в индивидуално/групово консултиране и съдействие за:
– информиране на потребителите за възможностите за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на община Бяла Слатина, включително и такива, финансирани от ЕСФ;
– проучване на потребностите от нови социални услуги;
– консултиране за ползване на административни общински услуги;
– консултиране с цел намаляване на  социалното изключване и/или справяне с извънредни социални ситуации;
– разработване и предоставяне на информационни материали за основни социални права, управление на семейния бюджет,
– осигуряване на временен подслон на бездомните лица;
– подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги;
– изготвяне на насоки за здравословно и балансирано хранене, както и други форми на подкрепа, съдействие, индивидуално или групово  консултиране,  реализирани в отговор на установени конкретни нужди и проблеми на представителите на целевите групи.
Планирането и предоставянето на съпътстващи мерки се основава на анализ и установени специфични потребности за подкрепа на всеки отделен потребител, което е свързано с това да се прецени под каква форма ще се предоставя тя – индивидуална подкрепа или групово консултиране.
От началото на проекта, екип от служители на община Бяла Слатина ежемесечно предоставя съпътстващи мерки и оказва подкрепа на потребителите, както чрез индивидуални срещи, така и с провеждането на групови консултации.

Анализ анкетно проучване
Анализ с резултати от анкетно проучване
Брошура за справяне пролетната умора
Брошура здравна грамотност
Брошура здравословно хранене
Брошура с насоки за справяне с горещините
Брошура семеен бюджет
Брошура хранителни продукти БЧК
Информационна дипляна – Съхранение на хранителни продукти
Информационна дипляна – Видове социални помощи
Информационна дипляна – Здравето в твоите ръце
Информационна дипляна – Здрави всеки сезон
Информационна дипляна – Възможности за заетост през 2018
Брошура – Какво ново
Информационна дипляна – Услугата личен асистент
Брошура – Регионална програма „Работа 2018“
Публикация – Как да се предпазим в жегите
Брошура – Как да се предпазим от кърлежи и бълхи през лятото
Брошура – Хепатит
Брошура – Внимание грип