Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари

         

На 02.08.2018 г. с подписването на Протокол Образец 2 започнаха строително-монтажните работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях на територията на гр. Бяла Слатина“, финансиран от ДФ „Земеделие“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Проектът обхваща цялостно обновяване на улични настилки и тротоари по улиците „Николай Хрелков“ и  “Климент Охридски“ в частта си от ул. „Васил Левски“ до ул. „Ал. Стамболийски“ и включва полагане на нови асфалтови и тротоарни настилки, нови бордюри, пътна маркировка и пътни знаци.

В допълнение към дейностите по проекта, общината със собствени средства ще поднови дървесната растителност и ще подмени цялостно уличното осветление в ремонтираните участъци, като се предвижда окабеляването да е подземно.

Общата дължина на участъците, които се ремонтират е 2 116 м.

Общата стойност на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ от Държавен фонд „Земеделие“ е 1 837 760.12 лв., от които 1 562 096.10 лв. европейско финансиране и 275 664.02 лв. – национално съфинансиране.

Дейностите по извършване на строително-монтажната работа се осъществява от фирмата „Ратек“ ООД – гр. София, като се предвижда те да бъдат завършени до края на месец ноември 2018 г. Ремонтът на улиците ще се извършва поетапно, като за целта съответния участък ще бъде затворен и движението ще бъде отклонено.

*****

На 12.12.2017 г. Община Бяла Слатина и Държавен фонд „Земеделие“ сключиха договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ на стойност 1 837 760.12 лв. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Със средствата, отпуснати по одобрения проект с наименование „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях на територията на гр. Бяла Слатина“, ще се възстановят и подобрят транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло, ще се подобри отводняването и комфорта на пътуване по ул. „Николай Хрелков“ и ул. „Климент Охридски“. Общата дължина на участъка, предвиден за реконструкция и рехабилитация, е 2 116.40 м.

По проекта се предвижда подмяна на съществуващите бетонови бордюри с нови, както и изграждане на нови тротоари.