Аз и моето семейство

13.08.2020г.
Информация за напредък

12.03.2020г.
Информация за напредък

25.09.2019г.
Информация за удължаване на проекта

22.08.2019г.
Информация за напредък

08.04.2019г.
Информация за напредък

09.10.2018г.
Информация за удължаване на проекта

02.08.2018г.
Информация за напредък

30.07.2018г.
Информация за напредък

23.03.2018г.
Информация за напредък

19.02.2018г.
На 16.02.2018г. община Бяла Слатина  като бенефициент по Проекта за социално включване и изпълняваща към момента Проект ВG05M9OP001-2.004-0060 “Център за социално включване “Аз и моето семейство“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура № BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд  бе   посетена от Група за независима оценка на Световната банка, с цел преглед и оценка на резултатите от изпълнението на Проекта за социално включване.
В обхвата на  проверката бе включено и извършването на оценка на  напредъка по отношение на постигането на  поставените цели от изпълнението на ПСВ.
На посещението присъстваха и  двама представители на Министерството на труда и социалната политика.Същото бе реализирано по предварителна програма, в рамките на която бе проведена  среща с общинското ръководство и екипа за организация и управление на проекта, директори на детски градини с изнесени бази  по проекта.Осъществено бе  посещение на сградата на Център за социално включване “Аз и моето семейство“ гр.Бяла Слатина и среща със специалисти и потребители на Центъра, посещение на СУ“В.Левски“ гр.Бяла Слатина, НУ “Христо Смирненски“  и ДГ “Незабравка“ гр.Бяла Слатина.

13.09.2017г.
Покана за междинна пресконференция
Програма

07.08.2017г.
Информация за напредък

31.05.2017г.
Информация за напредък

31.01.2017г.
Информация за напредък

27.09.2016г.
Списък на класираните на длъжност „Психолог“

21.09.2016г.
Финални резултати на подбора за персонал и специалисти

20.09.2016г.
Списък на кандидатите за длъжност „Психолог“ допуснати за събеседване

14.09.2016г.
Община Бяла Слатина обявава Процедура за подбор на специалисти – Психолог.
Документи за кандидатстване

13.09.2016г.
Списъци с допуснатите кандидати

29.08.2016г.
Община Бяла Слатина обявява Процедура за подбор на персонал
Община Бяла Слатина обявява Процедура за подбор на спецалисти

04.08.2016г.
На 03.08.2016г.  бе сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020,  процедура  чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент ВG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ между Министерство на труда и социалната политика, чрез главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ и Община Бяла Слатина.
В рамките на договора се предоставя безвъзмездна  финансова  помощ в максимален размер  до 295 980,40 лева, от тях 251 583,34 лв. са от ЕСФ (85%) и 44 397,06 лв. -Национално съфинансиране (15%). Проект ВG05M9OP001-2.004-0060 “Център за социално включване “Аз и моето семейство“ е насочен към четири целеви групи-семейства с деца от от 0 до 7г., включително с увреждания, деца в риск на възраст от 0 до 7г., родителите на тези деца, деца от 0 до 7г., включително с увреждания, настанени в специализирани институции и техните семейства.Ще бъдат включени 300 деца от 0 до 7г. и 150 семейства с деца.
Основните дейности по проекта, свързани с  предоставянето на интегрирани социални услуги за деца и техните семейства са:

1. Организация и управление на проекта
2. Предоставяне на услуги по ранна интервенция на деца с увреждания
3. Подкрепа на семействата за ранно развитие на децата
4. Превенция и предотвратяване на детските заболявания
5. Мотивация и подготовка за равен старт в училище
6. Управление и функциониране на услугите
7. Информиране и публичност

Общата цел на проекта е превенция на социалното изключване и намаляване/ограничаване на бедността сред децата.
Специфични цели:
· Подобряване качеството  и обхвата на услугите за ранно детско развитие в община Бяла Слатина;
· Подобряване на достъпа  до здравна грижа;
· Подкрепа за формиране на родителски умения и подобряване на семейната среда сред уязвимите групи родители;
· Повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната сиситема.

Срокът за изпълнение  на Проекта е  26 месеца, считано от датата на сключване на договора.