Изпълнявани

Читалището в с. Търнава с проект за основен ремонт на сградата си

На 02.11.2017 г. Народно читалище „Напредък 1898“, с. Търнава и Държавен фонд „Земеделие“ сключиха Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Одобрената субсидия за изпълнението на проект „Подобряване на културната инфраструктура в НЧ „Напредък 1898“ – с. Търнава, община Бяла Слатина, област Враца“ възлиза на 383 724,65 лв. Със средствата ще се подкрепят вътрешно ремонтни работи, полагането на дограма, ремонта на покрива на сцената, ревизията на водопроводната инсталация, монтажът на нова климатична система и монтаж на пожароизвестителна централа.

Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 36 месеца от датата на подписване на договора за финансова помощ. Предвижда се дейностите по СМР да стартират през 2019г.