Изпълнени

Мащабни ВиК ремонти по ключови улици в град Бяла Слатина

На 12.06.2018г. Община Бяла Слатина сключи Договор № 12103 /12.06.2018г. с Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за финансиране на проект „Довършване на канализационни клонове и съпътстващ водопровод от мрежата на гр. Бяла Слатина, с цел подобряване работата на ПСОВ“, подобект „Довършване на канализационни клонове от мрежата на гр. Бяла Слатина с цел подобряване работата на ПСОВ“ и подобект „Реконструкция на съпътстващ водопровод, гр. Бяла Слатина“.

В началото на месец Юли 2018г. стартираха и дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, изпълнявани от фирма „Гелак“ ООД – гр. София, които са на обща стойност 1 536 703.96 лв. с ДДС.

По проекта се изпълнява следното:

  1. Изграждане на нови канализационни клонове по улиците – ул. „Княз Дондуков“, ул. „Тодор Каблешков“, ул. „Панайот Волов“, ул. „Бачо Киро“, ул. „Арда“, ул. „Марица“, ул. „Искър“, Ул. „Димитър Благоев“,  с обща дължина 1254,57 м.
  2. Реконструкция на съществуващи канализационни клонове в участъци по улиците „Бачо Киро“  и „Янтра“, с обща дължина 699,51 м.
  3. Подмяна на участъци от съществуващата водопроводна мрежа по улиците – „Княз Дондуков“, „Тодор Каблешков“, „Панайот Волов, „Бачо Киро“, „Арда“, „Марица“, „Искър“, „Димитър Благоев“ и „Янтра“ с обща дължина 1900.12 м.

Общата цел на проекта е подобряване качеството на услугите във ВиК сектора на територията на гр. Бяла Слатина и подобряване качеството на живот на населението.

В резултат на частичното подобряване на канализационната и водопроводна мрежа ще се подобри жизнената среда на територията на града. Екологосъобразното отвеждане, последващото пречистване и заустване на отпадъчните води ще повиши качеството на околната среда и ще подобри здравето на населението на територията на гр. Бяла Слатина.

Подновяването на съпътстващата водопроводна мрежа ще допринесе за подобряване надеждността на водоснабдяването и ще оптимизира качеството на питейна вода, като в същото време ще осигури непрекъснатост на водоснабдяването за абонатите чрез намаляване на техническите водни загуби и ремонтните работи в следствие от аварии по водопроводната мрежа.

Предвижда се СМР дейностите по проекта да завършат до края на месец Ноември 2018г.