Встъпителна пресконференция по проект „Грижа в дома в община Бяла Слатина“

На 26 април 2023 г.  се състоя встъпителна пресконференция по проект „Грижа в дома в община Бяла Слатина“, Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.001-0147-С01 от 01.03.2023 г., Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, приоритетна ос 2 „Социално включване  и равни възможности“, съфинансиран от Европейския социален фонд плюс. Управляващ орган е Министерство на труда и социалната политика. Проектът е със срок 14 месеца, считано от 01.03.2023 г. до 01.05.2024 г. Бюджетът възлиза на 852 231,46 лв. По проекта ще бъдат назначени диспечери на социални услуги, шофьор, медицински специалисти, домашни помощници и психолог, които ще предоставят  мобилни почасови интегрирани здравно-социални услуги на хора с увреждания и възрастни лица в невъзможност за самообслужване от всички населени места от  община Бяла Слатина.

При откриването на пресконференцията, кметът на Община Бяла Слатина инж. Цветков заяви, че целта на общинското ръководство е да се създаде устойчив модел за предоставяне на интегрирани здравно- социални услуги в общността.   Той допълни още, че чрез изпълнението на проектите за патронажна грижа, Общината е доказала, че има капацитет и умения и изрази увереност, че и този проект ще бъде успешен и ще надгради направеното до сега в сферата на социалните услуги.

Припомняме, че настоящият проект е част от мерките, предвидени за хора с увреждания и възрастни хора в невъзможност от самообслужване, чрез предоставяне на мобилни почасови интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда на територията на община Бяла Слатина. Целта е повишаване на жизнения стандарт и възможностите за социално включване на възрастните хора и лицата с уреждания през новия програмен период на Програма „Развитие на човешките ресурси 2021- 2027“. Услугата се предоставя в зависимост от индивидуалните нужди на всеки потребител след направена оценка и изготвен индивидуален план.

Интегрираните услуги включват: социални услуги; здравни услуги и психологическа подкрепа и консултиране. Предоставянето на здравно-социални услуги и психологическа подкрепа се извършва от наетия персонал – медицински сестри, психолог и домашни помощници, съгласно възложени в длъжностната им характеристика задължения. Освен това, проектът предвижда и възможност за предоставяне на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, вкл. консултации с диетолог и други.

 Ръководителят на проекта – Силвия Маринова, подробно и достъпно изложи основните дейности и цели на проекта и благодари на всички присъстващи за участието и им пожела ползотворна работа, уверявайки ги, че за  лицата в нужда, грижа  могат да полагат само хора с големи сърца. Пресконференцията приключи след кратка дискусия и раздаване на рекламни материали. Останалите членове на екипа на проекта са Десислава Стефанова- координатор, Деница Василева- технически сътрудник и Мариян Славчев- счетоводител на проекта.