Изпълнявани

Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в гр. Бяла Слатина

                                                                

Община Бяла Слатина предлага нова социална услуга за деца и младежи с увреждания от общността

На 22.07.2019 г. Община Бяла Слатина и Министерство на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ сключиха Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на стойност 1 612 358.58 лв. /85 % от които са средства от Европейски социален фонд  и 15% национално съфинансиране/, по процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ 1 по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, финансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Административният договор е за реализирането на проект с наименование „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в гр. Бяла Слатина“, изпълняван като част от цялостния процес на деинституционализация на децата в България. Разработен е в отговор на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ и Актуалния план за действие към нея и ще допринесе за постигане на основната цел, а именно „Гарантиране на правото на децата на семейна среда и на достъп до качествена грижа и услуги според индивидуалните им потребности“

Новата социална услуга, която ще се предлага в общността цели да осигури комплекс от социални и интегрирани здравно-социални и рехабилитационни дейности и грижи за деца и младежи с увреждания и техните семейства. Изградената модернизирана инфраструктура осигурява подходящи условия за обслужването на децата с увреждания, отговарящо на индивидуалните им потребности.

Дневният център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в гр. Бяла Слатина е с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 лица за консултативни услуги. Потребителите на услугата ще бъдат деца и младежи на възраст от 0 до 29 години включително, с различни по вид и степен двигателни, зрителни, слухови, ментални и множествени увреждания, както и техните семейства.

Дневният център разполага с модернизирани и подходящи условия, със специализирано оборудване и обзавеждане, отговарящо на индивидуалните потребности за обгрижването на потребителите. Новата социалната услуга предлага цялостно обслужване през деня, като всички услуги ще се предоставят както целодневно, така и почасово.

Предлаганата социалната услуга включва следните дейности:

 • Рехабилитация и физиотерапия на потребителите;
 • Психологична интервенция (фамилна и индивидуална психотерапия);
 • Логопедични занимания;
 • Педагогическа подкрепа за възпитание и обучение;
 • Свободни дейности – арт-терапия, занимателни игри и други;
 • Работа с родители – организиране и провеждане на групови срещи с родители и предоставяне на консултантски услуги;
 • Сензорна терапия / психо-сензорна терапия;
 • Осъществяване на лични контакти и придобиване на социални умения в приятелска обстановка, безопасна и приятна среда;
 • Предоставяне на храна;
 • Предоставяне на специализиран превоз.

Дневният център осигурява много гостоприемна, адаптирана  и достъпна архитектурна среда за децата с увреждания, която е сигурна и безопасна. Пространството е оптимизирано и добре организирано, с китно и привлекателно дворно пространство.

За обезпечаване качественото предоставяне на социалната услуга е подбран подходящ персонал от специалисти и служители както следва:

 • Ръководител – 1 лице. Организира, ръководи, контролира и отговаря за цялостната дейност, осъществявана в Дневния център;
 • Рехабилитатор/кинезитерапевт – 1 лице. Организира и провежда медицинска рехабилитация и лечебна физкултура, съобразно индивидуалните потребности на всеки потребител;
 • Логопед – 1/2 щат – Диагностицира езиково-говорното развитие на всеки потребител, организира и провежда индивидуална говорно-речева рехабилитация. Извършва консултации със семействата на тези деца;
 • Психолог – 1 лице. Провежда диагностична дейност и психологическо консултиране. Оказва помощ и подкрепа на семействата на деца със социално-емоционални проблеми.
 • Социален работник – 2 лица, отговарящи за сформираните 2 групи от 15 деца с увреждания. Ръководят, организират и контролират цялостната социална дейност. Организират приемането, настаняването и извеждането на децата от Дневния център. Участва при изготвяне на индивидуален план за грижа и списък с необходимите помощни средства, приспособления и медицински изделия. Следи за качественото предоставяне на услугата;
 • Педагог – 1 лице. Планира, организира и провежда педагогическите групови и индивидуални занимания. Оказват помощ на децата при усвояването на знания и умения, предлагат разнообразни дейности, съобразени с индивидуалния потенциал и особености на всеки потребител. Работят с родителите (настойниците) и предлагат помощ и подкрепа.
 • Медицинска сестра – 1 лице. Организира, ръководи, контролирт и участва в осъществяването на медицинското и санитарно-хигиенното обслужване; изпълнението на стандартите и критериите за хранене и помагат в предоставянето на храна на потребителите в Дневния център.
 • Трудотерапевт – 1/2 щат. Организира и ръководи часове по трудотерапия на лицата от 16 до 18г., включваща обучения в самообслужването с цел да се преодолее безпомощността вследствие на функционалното заболяване. Провежда различни занимания – арт и музико терапии, конструктивни дейности и създава условия за индивидуална изява според способностите на всяко дете;
 • Детегледач – 4 лица. Участват и подпомагат цялостното обгрижване и обслужване на децата. Предоставя услуги, грижа и занимания за формиране и развитие на навици и организиране на свободното време.
 • Шофьор/снабдител/поддръжка – 1 лице. Отговорно и безопасно предоставя услугата превоз със специализиран транспорт до и от Дневния център на потребителите. Отговаря за доставянето на дневната храна за децата и снабдяването на заведението със средства и материали, необходими за функционирането му. Поддържа материално-техническата база и прилежащото дворно пространство в приличен вид;
 • Хигиенист – 1 лице. Осъществява санитарно-хигиенното обслужване, почистване и дезинфекция на помещенията в Дневния център.

Сградата, където ще се предоставя услугата се намира на адрес – ул. „Бачо Киро“ № 31 в гр. Бяла Слатина, до скоро представляваща неизползваемото крило на бившата детска градина „Слънчице, или сегашна детска градина „Радост“.

Дневният център ще функционира целогодишно – всеки делничен ден от понеделник до петък, без почивните дни и официалните празници с работно време от 7.30 часа до 17.30 часа по определен работен график.

Ползването на социалната услуга ще предостави възможност на родителите на деца с увреждания да се включат активно в обществения живот, да се реализират професионално, да преодолеят социалната изолация, а така също да получат и професионална подкрепа и помощ в грижата за техните деца.

Основната цел на проекта е да гарантира на децата с увреждания и техните семейства право и достъп до качествена грижа и социални услуги в общността според индивидуалните им потребности, което да е гарант за тяхното последващо безпрепятствено включване във всички аспекти на обществения живот и ограничаване на социалната изолация.

С изпълнението на проекта ще се разкрият нови работни места, а реализацията на заложените цели ще даде възможност за разширяване на комплекса от социални услуги предоставяни на територията на Община Бяла Слатина и ще допринесе за постигане на общинската политика в сферата на социалните услуги.

Изпълнението на проекта стартира от 01.08.2019 г. и е със срок на изпълнение до 31.12.2023 година. След приключване на финансирането по проекта от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, дейностите за осъществяването на социалната услуга ще бъдат финансирани с делегирани от държавата средства.