Дневен център ще се грижи за деца с увреждания

След успешното приключване на проекта, финансиран със средства от ОП „Региони в растеж“ за изграждане на подходящата инфраструктура за предоставяне на новата социална услуга в общността,  сега Община Бяла Слатина кандидатства на втория етап с проект „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в гр. Бяла Слатина“.

Процедурата е чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ КОМПОНЕНТ 1 по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Проектът се изпълнява като част от цялостния процес на деинституционализация на децата в България. Разработен е в отговор на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ и Актуалния план за действие към нея и ще допринесе за постигане на основната цел, а именно „Гарантиране на правото на децата  на семейна среда и на достъп до качествена грижа и услуги според индивидуалните им потребности“.

Новата социална услуга, която скоро ще се предлага в общността цели да осигури комплекс от социални и интегрирани здравно-социални и рехабилитационни дейности и грижи за децата с увреждания и техните семейства. Изградената модернизирана инфраструктура осигурява подходящи условия за обслужването на децата с увреждания, отговарящо на индивидуалните им потребности.

Дневният център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в гр. Бяла Слатина е с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 лица за консултативни услуги. Потребителите на услугата ще бъдат деца на възраст от 0 до 18 години с различни по вид и степен двигателни, зрителни, слухови, ментални и множествени увреждания, както и техните семейства.

Предвижда се в Дневния център да се предоставят почасови и целодневни грижи на деца с увреждания, като социалната услуга ще включва следните дейности:

– Рехабилитация и физиотерапия на потребителите;
– Психологична интервенция – фамилна и индивидуална психотерапия;
– Логопедични занимания;
– Педагогическа подкрепа за възпитание и обучение;
– Свободни дейности – арт-терапия, занимателни игри и други;
– Работа с родители – организиране и провеждане на групови срещи с родители и предоставяне на консултантски услуги;
– Сензорна терапия / психо-сензорна терапия;
– Осъществяване на лични контакти и придобиване на социални умения в приятелска обстановка, безопасна и приятна среда;
– Предоставяне на храна;
– Предоставяне на специализиран превоз;
– Осъществяване на лични контакти и придобиване на социални умения в приятелска обстановка, безопасна и приятна среда.

Дневният център ще осигурява много гостоприемна, адаптирана и достъпна архитектурна среда за децата с увреждания, която е сигурна и безопасна. Пространството е оптимизирано и добре организирано, с китно и привлекателно дворно пространство.

Ползването на социалната услуга ще предостави възможност на родителите на деца с увреждания да се включат активно в обществения живот, да се реализират професионално, да преодолеят социалната изолация, а така също да получат и професионална подкрепа и помощ в грижата за техните деца.

Основната цел на проекта е да гарантира на децата с увреждания и техните семейства право и достъп до качествена грижа и социални услуги в общността според индивидуалните им потребности, което да е гарант за тяхното последващо безпрепятствено включване във всички аспекти на обществения живот и ограничаване на социалната изолация.

Специфичните цели, които ще бъдат постигнати с изпълнението на проекта, са следните:
– Гарантиране на равен достъп до услугите в Дневния център;
– Реализиране на устойчив модел за качествена алтернативна грижа за деца с увреждания и техните семейства, чрез предоставяне на почасови и целодневни социални и интегрирани здравно-социални услуги, съобразени с индивидуалните потребности на потребителите;
– Увеличаване броя и повишаване качеството на услугите, предоставяни в общността.

С изпълнението на проекта ще се разкрият нови работни места, а реализацията на заложените цели ще даде възможност за разширяване на комплекса от социални услуги предоставяни на територията на Община Бяла Слатина и ще допринесе за постигане на общинската политика в сферата на социалните услуги.

Общата стойност на исканата безвъзмездна финансова помощ по проекта възлиза на 1 521 093.00 лв., а планираният срок за изпълнение е 54 месеца, като дейностите по проекта следва да приключат до 31.12.2023г. След приключване на финансирането по проекта от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, дейностите за осъществяването на социалната услуга ще бъдат финансирани с делегирани от държавата средства.