Изпълнявани

Домашни помощници, медицински сестри и психолог обгрижват безплатно нуждаещи се граждани на община Бяла Слатина

На територията на община Бяла Слатина се реализира проект № BG05SFPR002-2.001-0147-С01 „Грижа в дома в Община Бяла Слатина”, финансиран от Европейския социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021–2027 година и е на стойност 852 231,46 лв., 100%  безвъзмездна финансова помощ. Осъществяването му спомага за намаляване на социалната изолация и повишаване стандарта на живот на възрастни хора в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания, живущи на територията на общината.

Проектът дава възможност за заетост и финансова независимост на лицата, които предоставят социалните услуги – домашни помощници – 32 бр., медицински сестри – 5 бр. и психолог – 1 бр.

В рамките на изпълнението на проекта са проведени две обучения на наетите лица – въвеждащо и надграждащо. Ежемесечно се провежда супервизия на персонала, с цел оказване професионална и методическа подкрепа, снемане на напрежението и професионалния стрес, които съпътстват работата със самотни, възрастни и лица с различна степен на увреждане.

От стартирането на проекта през май вече са включени 241 души от всички населени места на територията на Община Бяла Слатина. Най – възрастните потребители са 2 жени на 96 г., има обаче и много млади хора в невъзможност за самообслужване без близки, които се възползват от услугата. 

Интегрираните здравно – социални услуги се предоставя на потребителите, съгласно индивидуалните им потребности. Сред тях са доставка на храна, хранителни продукти и стоки от първа необходимост, текущо почистване на дома, заплащане на битови сметки, психологическа помощ, съдействие при заявяване и получаване на административни и битови услуги, предоставяне на информация за превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания.

Дейностите по проекта не се дублират с дейности, които лицата получават по друг ред, за което екипът за управление на услугата следи стриктно.

Срокът на изпълнение на проекта е до 01.05.2024 г.