Подобряване на енергийната ефективност в общински сгради на територията на Община Бяла Слатина

         

Община Бяла Слатина кандидатства с проект „Подобряване на енергийната ефективност в общински сгради на територията на Община Бяла Слатина“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020.

Основната цел на проекта е осигуряване на условия за подобряване на публичната общинска инфраструктура за предоставяне на административни услуги чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност.
Проектното предложение предвижда извършването на ремонтни дейности и въвеждане на набор от енергоефективни мерки за 4 общински администрaтивни сгради на територията на община Бяла Слатина. Това са кметствата в селата Попица, Бъркачево, Алтимир и Галиче.

За ремонта на четирите административни сгради, в инвестиционния проект, са предвидени следните мерки за енергоспестяване:

– топлинно изолиране на стени;

– подмяна на дограмата;

– топлинно изолиране на покривите;

– топлинно изолиране на подове;

– подмяна на отоплението с климатици.

В обхвата на СМР дейностите по ремонта на четирите административни сгради са включени решения за обновяване на сградния фонд с цел осигуряване необходимата сигурност по отношение на сградните елементи.

Проектното предложение е на стойност 478 358.87 лв. като се финансират до 100% от всички допустими разходи по проекта.

Срокът за изпълнение при одобряване на проекта е до 36 месеца, считано от датата на подписването на  договор.

Настоящото проектно предложение на Община Бяла Слатина е насочено към подобряване на енергийните характеристики в общински сгради, в които се предоставят обществени услуги.

Посредством изпълнението на проекта ще се създадат по-добри условия за предоставяне на административни услуги, ще се осигури комфортна среда в административните сгради за гражданите, служителите и ползвателите на услуги и ще се намалят разходите за отопление и ел. енергия.