Започнаха СМР дейностите по проект „Подобряване на енергийната ефективност в общински сгради на територията на Община Бяла Слатина“

         

На 06.11.2020 г. с подписването на Протокол Образец 2 започнаха строително-монтажните работи по сградите на кметствата Галиче и Попица. СМР дейностите са част от проект „Подобряване на енергийната ефективност в общински сгради на територията на Община Бяла Слатина“, финансиран от ДФ „Земеделие“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Проекта е насочен към подобряване на енергийните характеристики в общински сгради, в които се предоставят обществени услуги. По проекта се предвижда извършване на ремонтни дейности и въвеждане на набор от енергоефективни мерки за 4 общински административни сгради на територията на община Бяла Слатина – кметствата в селата Попица, Бъркачево, Алтимир и Галиче.

Общата стойност на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ от Държавен фонд „Земеделие“ е 463 782,94 лв. без ДДС, като срока за изпълнение е 36 месеца.