Започна ремонта на основната сграда на ДГ „Радост“

На 21.09.2020г. започнаха строително-монтажни работи по основната сграда на ДГ „Радост“. Ремонтът е част от изпълнявания от Община Бяла Слатина проект Обновяване на материалната база на Детска градина „Радост”, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020.

Основните видове строително-монтажни дейности за обновяване включват:

  • хидроизолация и топлоизолация на покрив;
  • топлоизолация на фасадните стени и подмяна на дограма;
  • обновяване на отоплителни инсталации;
  • ремонт на вътрешна ел. инсталация;
  • подмяна на ВиК елементи.

Проектното предложение е на стойност 957 474,13 лв., като срокът за изпълнение на проекта е до 36 месеца, считано от датата на подписването на договор.

С осъществяването на проектното предложение се цели осигуряване на рентабилна образователна инфраструктура чрез модернизиране и осъвременяване на материално-техническата база на ДГ „Радост“.