За Общината

Откъснала се от каменната гръд на Веслеца, река Скът лъкатуши от незапомнени времена из хълмистата Дунавска равнина. Твърди се, че тя е най-бавнотечащата река в България. Така е било, така е и сега. От прегръдката на реката и плодородната земя векове наред се раждат селища, кипи живот. С неуморния си ход времето променя образа им, но въпреки тяхната възраст, те не стареят, а непрекъснато се обновяват и стават все по-привлекателни. Тези думи особено важат за Бяла Слатина.
Но хората и от селцето и от гр. Бяла Слатина знаят откъде са тръгнали. Всяка власт, всеки строй, всеки живял в тази равнина остави своето – кой построи, кой разруши. Но народната памет знае, че Бяла Слатина тръгна от лепкавата кал на черните като биволи улици, свираше глава под кирпичените стрехи, седяла е край сиромашката софра на къшей ронлив просеник, прозряла бедното и през тъжния сумрак на газеничето – днес хората на този град крачат по своите мраморни площади и асфалтирани улици.
Първият документален опит за превръщането на Бяла Слатина в град се отнася към 1905г. Пет години по-късно на 7 март 1910г. Общинския съвет с кмет Стоян Божинов и помощник кмет Коста Новачков приема ново решение за преименуване на Белослатинската община в “градска” въз основа на колективно заявление на местните жители.
И дългоочаквания Указ № 293, издаден от Фердинанд I идва на 27 юни 1914г., подкрепен със закон от 7 юли 1914г., завинаги преобърна селото Бяла Слатина в град.
Oтправяме нашата почит към делото на първите съзидатели на Белослатинската община.
ПЪРВИЯТ следосвобожденски кмет на Бяла Слатина е Петко Тодоров, известен по-вече като Петко Цигаровски.
ПЪРВИЯТ общински печат на с. Бяла Слатина е бил метален, с текст околовръст “Печат на Бяла Слатина” и в средата “Оряховско округа”.
ПЪРВИЯТ окръжен съветник и първи депутат от Бяла Слатина е Иванчо Съйнов. Поклон пред неговия скромен живот и дейност.
ПЪРВИЯТ министър-председател, който преминава през Бяла Слатина е Петко Каравелов (6 юли 1880г.), а ПЪРВИЯТ министър-председател, който говори в селото е Драган Цанков – 14 март 1884г.
ПЪРВИЯТ началник на пощата е Минчо Султанов (1884г.)
ПЪРВИЯТ фелдшер е Стоян Лазаров (1884г.), ПЪРВИЯТ лекар – Лукан Сор е завършил в Прага (1888г.), а ПЪРВАТА болница е открита през 1889г.
ПОСЛЕДНИЯТ селски и ПЪРВИЯТ градски кмет на Бяла Слатина е Илия Калканов.

С Указ № 2295 от 22.12.1978г. за определяне седалищата и състава на общините в България в тогавашния Врачански окръг се основава Белослатинска община със седалище гр. Бяла Слатина, като към нея по-късно се присъединява и Габарската община. С Указ № 1 от 05.01.1999г. на Президента на Република България за утвърждаване границите, административните центрове и общините, включени в тях се създава сегашната Община Бяла Слатина. Отново претърпява промени и днешните граници и територия на Община Бяла Слатина са утвърдени с Указ № 19 от 10.02.2005г. на Президента на Република България.