Новият фонтан и обновените паркове са факт

Приключиха дейностите по проект „Благоустрояване и обновяване на паркове и градини в гр. Бяла Слатина”, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020.

Проектното предложение е на стойност 782 234.29 лв., като се финансират до 100 % от всички допустими разходи по проекта.

Направените промени се изразяват в реконструкция на съществуващия шадраван, като на негово място е  изграден нов, с воден ефект тип „водна стена – завеса“, съставена от два елемента – Г-образен и П-образен, композирани на различни нива с подходящо осветление, което придава привлекателен вид на съоръжението вечерта. Също така бе подменена и настилката около него. Бяха реновирани и навесите, под които гражданите могат да се насладят на новата приятна обстановка.

В рамките на този проект бяха заложени и значителните промени в местността „Лесопарка“. По него бяха осъществени промени още в началото на самата зелена площ, като е поставена нова арка. Наложително беше полагането и на асфалт на алейната мрежа, имайки се предвид състоянието на предишната. Бяха обособени нови кътове за отдих с нови пейки и перголи. Изгради се сцена на открито, на която гражданите да могат да се наслаждават на мероприятията, които често се осъществяват в общината по различни традиционни поводи и празници. Обособи се детска площадка за деца от 0 до 3 години, в която децата да могат да се докоснат до истинската същност на природата.

Централната градската част и общинския  парк придобиха един красив кът, в който има място за извършването на дейности по интереси, от различните възрастови предпочитания на жителите на Бяла Слатина.