Обновяване на материалната база на Детска градина „Радост

Община Бяла Слатина кандидатства с проект “Обновяване на материалната база на Детска градина „Радост” по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020.

Настоящото проектно предложение е насочено към подобряване на материално-техническата база на детска градина „Радост“ – гр. Бяла Слатина. Посредством изпълнението на проекта ще се извършат строително-монтажни работи в основната сграда и двете допълнителни сгради на детската градина. Ще се създадат условия за обновяване на материалната база и ще се осигури комфортна, уютна и сигурна среда за възпитание на децата и развитие на познавателната им активност и мотивировка.

Основните видове строително-монтажни дейности за обновяване включват:

– Ремонт и обновяване на тераси и балкони – възстановяване на парапети и настилки;

– Обновяване на покриви – възстановяване на хидроизолации, топлоизолации, смяна на улуци и

водосточни тръби, и мълниезащитна инсталация;

– Ремонтни работи по фасадни стени  във връзка с топлоизолации и подмяна на дограма;

– Обновяване на отоплителни инсталации;

– Ремонт на вътрешна ел. инсталация за смяна на контакти, ключове, осветителни тела и др.;

– Изграждане на пожароизвестителна инсталация;

– Ремонтни работи по вътрешни стени при смяна отоплителна инсталация,  амортизирани дървени врати,

ел.инсталации и др.;

– Подмяна на ВиК елементи.

Проектното предложение е на стойност  962 658.09лв., като се финансират до 100 % от всички допустими разходи по проекта.

Срокът за изпълнение при одобряване на проекта е до 36 месеца, считано от датата на подписването на  договор.

С осъществяването на проектното предложение се цели осигуряване на рентабилна образователна инфраструктура чрез модернизиране и осъвременяване на материално-техническата база на ДГ „Радост“. Ще се създадат условия за въвеждане на нови методи на обучение и възпитание в детската градина и ще се осигури равен достъп до качествени образователни услуги за децата в най-ранна детска възраст.