Обновяване на материалната база на Детска градина „Радост

На 14.05.2019 кметът на Община Бяла Слатина, инж. Иво Цветков подписа договор по проект “Обновяване на материалната база на Детска градина „Радост” по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020.

Настоящото проектно предложение е насочено към подобряване на материално-техническата база на детска градина „Радост“ – гр. Бяла Слатина. Посредством изпълнението на проекта ще се извършат строително-монтажни работи в основната сграда и двете допълнителни сгради на детската градина. Ще се създадат условия за обновяване на материалната база и ще се осигури комфортна, уютна и сигурна среда за възпитание на децата и развитие на познавателната им активност и мотивировка.

Основните видове строително-монтажни дейности за обновяване включват:

– Ремонт и обновяване на тераси и балкони – възстановяване на парапети и настилки;

– Обновяване на покриви – възстановяване на хидроизолации, топлоизолации, смяна на улуци и

водосточни тръби, и мълниезащитна инсталация;

– Ремонтни работи по фасадни стени  във връзка с топлоизолации и подмяна на дограма;

– Обновяване на отоплителни инсталации;

– Ремонт на вътрешна ел. инсталация за смяна на контакти, ключове, осветителни тела и др.;

– Изграждане на пожароизвестителна инсталация;

– Ремонтни работи по вътрешни стени при смяна отоплителна инсталация,  амортизирани дървени врати,

ел.инсталации и др.;

– Подмяна на ВиК елементи.

Проектното предложение е на стойност  962 658.09лв., като се финансират до 100 % от всички допустими разходи по проекта.

Срокът за изпълнение при одобряване на проекта е до 36 месеца, считано от датата на подписването на  договор.

С осъществяването на проектното предложение се цели осигуряване на рентабилна образователна инфраструктура чрез модернизиране и осъвременяване на материално-техническата база на ДГ „Радост“. Ще се създадат условия за въвеждане на нови методи на обучение и възпитание в детската градина и ще се осигури равен достъп до качествени образователни услуги за децата в най-ранна детска възраст.