Благоустрояване и обновяване на паркове и градини в гр. Бяла Слатина

На 14.05.2019 кметът на Община Бяла Слатина, инж. Иво Цветков подписа договор по проект „Благоустрояване и обновяване на паркове и градини в гр. Бяла Слатина” по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020.

Проектът предвижда благоустрояване и обновяване на площи за широко обществено ползване в град Бяла Слатина, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение.

В рамките на проекта ще се подкрепи реконструкцията и благоустройството на централния градски парк и на обществения парк „Лесопарк“, което от своя страна ще доведе до подобряване привлекателността на града чрез създаване на единна система от паркови и пешеходни пространства с обща визия, изцяло съобразена със спецификите на града.

Обновяването на централния градски парк и обществения парк „Лесопарк“ включват следните дейности:

За централния градски парк се предвижда реконструкция на съществуващия шадраван – ще се изгради воден ефект тип „водна стена – завеса“, съставена от два елемента – Г-образен и П-образен, композирани на различни нива с подходящо осветление за постигане на по–силен ефект вечерта. Освен това се предвижда и подмяна на настилката около шадравана.

Ще се преустрои зоната за отдих около съществуващия фонтан чрез изграждане на навес, перголи и места за сядане. Обособяване на нови зелени площи, цветарници, чиито стени ще бъдат изградени от бетонни блокове. Ще се облагородят новите зелени площи като се засадят с едногодишни растения.

В обществения парк „Лесопарк“ се предвижда изграждане на арка, която да постави началото към входа на парка, изграждане на детска площадка за деца от 0 до 3 годишна възраст. Освен това ще се проектират и кътове за почивка, които ще включват места за сядане и перголи за сянка, с които ще се доразвие средата за отдих на местните жители. Ще се положи нова асфалтова настилка върху съществуващите алеи, завършваща с оформени градински бордюри. Проектът предвижда и изграждането на сцена, която да събира жителите за изпълнението на театрални постановки и тържества.

Проектното предложение е на стойност 782 234.29лв., като се финансират до 100 % от всички допустими разходи по проекта.

Срокът за изпълнение при одобряване на проекта е до 36 месеца, считано от датата на подписването на  договор.

Този проект цели да се осигури една съвременна и естетична среда за отдих на жителите и гостите на община Бяла Слатина. Осъвременяването на наличната малка по мащаби публична и техническа инфраструктура играе ключова роля за развитието на местната икономика и за подобряването качеството на живот на население.