ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ОСИГУРЯВА 113 РАБОТНИ МЕСТА ЗА МЛАДИТЕ ХОРА

На 10.03.2017 г. Община Бяла Слатина подаде заявка до Дирекция „Бюро по труда“ за разкриване на 113 бр. работни места, от които ще се възползват продължително безработни младежи до 29 г. с основно или по-ниско образование, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“.

Заетостта се реализира в рамките на проект BGO5M90PO01-1.005-0001 „Обучения и заетост за младите хора“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд /ЕСФ/ и Инициативата за младежка заетост. Очаква се тя да стартира в началото на 2018 г. и ще продължи 6 месеца. Длъжностите, които ще заемат лицата, са:

– Чистач-хигиенист – 3 бр.;

– Работник-поддръжка – 110 бр.

Основните дейности, в които ще бъдат ангажирани назначените 113 лица, включват:

– Почистване на сгради, дворни места и извършване на довършителни работи по ремонт и поддръжка на сградния фонд;

– Проследяване на повреди;

– Почистване на работни помещения, фасадите и оградите на сградите;

– Товарене и разтоварване на материали;

– Осигуряване на съдействие при ремонтни дейности;

– Поддръжка на тревни площи;

– Почистване на определени работни помещения и общите части на сградата на общинска администрация;

– Зареждане с необходимите санитарно-хигиенни материали сервизните помещения;

– Изхвърляне на събраните отпадъци в определените за това места.

Целта на операцията е интеграция на безработни младежи чрез осигуряване на обучения и субсидия за продължителна заетост. Тази цел ще спомогне за улесняването на прехода от образование към заетост за безработни младежи, които ще получат първи или нов шанс за работа и нови или усъвършенствани професионални знания и умения, придобити на работното място. Натрупването на ценен професионален опит и възможностите за продължителна заетост на всички безработни младежи, ще помогнат за по-успешното им включване на пазара на труда.