Подадени

Община Бяла Слатина подаде проект за реконструкция на спортна площадка

Проектното предложение с наименование „Спортна площадка в УПИ II в кв. 58 по плана на гр. Бяла Слатина“ е по Наредба № 4 от 08.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост към Министерство на младежта и спорта.

Основната цел на проекта е подобряване на условията за самостоятелно или организирано практикуване на спорт в град Бяла Слатина.

Строително-монтажните работи предвиждат вертикална планировка, подравняване с бетон, полагане на настилка от изкуствена трева 40 мм с кварцов пясък,  разчертаване на мини футболно игрище, ограждане с ограда и монтаж на футболни врати.

Общата стойност на проекта е в размер на 127 000,40 лв. с ДДС