Община Бяла Слатина получи подкрепа за обновяване на кухненското оборудване на Дом за стари хора в село Попица

Община Бяла Слатина беше одобрена за реализацията на проект „Модернизация на кухненското оборудване в Дом за стари хора с. Попица, Община Бяла Слатина“, финансиран от Фонд социална закрила.

Настоящото проектно предложение цели да осигури от една страна ново енергийно-ефективно оборудване, необходимо за постигане на най-добро качество на обслужване на потребителите на социалната услуга „Дом за стари хора“, а от друга – добри и безопасни условия на труд за персонала, зает в кухнята.

Общият бюджет на проекта възлиза на 30 062,40 лв. с включено ДДС като от тях 27 056,17 лв. с ДДС са от Фонд „Социална закрила“, а останалите 10 % или 3 006,23 лева с ДДС се осигуряват от Община Бяла Слатина.

Изпълнението на дейностите по проект „Модернизация на кухненското оборудване в Дом за стари хора с. Попица, Община Бяла Слатина“ ще продължи 4

месеца и ще приключи не по-късно от м. август 2022г.