Община Бяла Слатина сключи договор за изпълнение на проект „Укрепване на общинския капацитет“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

На 20.03.2023 г. Община Бяла Слатина подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., за изпълнение на проект BG05SFPR002-2.002-0159 „Укрепване на общинския капацитет в Община Бяла Слатина“.

Основната цел на проект „Укрепване на общинския капацитет“ е да подкрепи реформирането на системата на социалните услуги и да улесни прехода към нови механизми на местно ниво чрез развитие и укрепване на общинския капацитет. С европейски средства е планирано създаването на фронт-офис, наемане, обучение и супервизия на персонала в общината, който има отговорности по Закона за личната помощЗакона за хората с увреждания и Закона за социалните услуги.

Специфичните цели, които се очаква да бъдат постигнати с изпълнението на проекта, са:

  • предоставяне на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на хората от най-уязвимите групи;
  • подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги на хората от най-уязвимите групи.

Очакваните резултати от изпълнението на дейностите по проекта са да се осигури необходимата подкрепа и условия за повишаване на капацитета на служителите в община Бяла Слатина за упражняване на правомощията и задълженията на местната власт, свързани с прилагане на ЗЛП, ЗСУ и ЗХУ, което ще доведе до повишаване на ефективността и качеството на предоставяните услуги в общността за местните уязвими групи.

Проекта е на обща стойност от 138 313,00 лв. и е със срок на изпълнение 20 месеца.