Инсталация за предварително третиране и инсталации за компостиране

ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ И ИНСТАЛАЦИИ ЗА КОМПОСТИРАНЕ В РАМКИТЕ НА РЕГИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН ОРЯХОВО“

На 05.04.2018 г. /четвъртък/, кметът на Община Бяла Слатина инж. Иво Цветков и кметовете на Общините Оряхово, Борован, Козлодуй, Мизия, Хайредин и Кнежа и Министъра на околната среда и водите подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталации за компостиране в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците в Регион Оряхово“ по процедура BG16M10P002-2.002 – „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.

Основната цел на съвместния проект е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелените отпадъци.

Изграждането и въвеждането в експлоатация на инсталациите, както и осигуряването на разделно събиране на зелените и част от биоразградимите отпадъци на общините – партньори, ще допринесат за постигането на Специфична цел 1 на приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда “ 2014-2020 г., а именно „Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци“.

Чрез изпълнение на мерките, заложени в проекта, ще се подпомогне постигането на националните цели, заложени в българската нормативна уредба и в Националния план за управление на отпадъците, за ограничаване до 2020 г. на количеството депонирани биоразградими отпадъци до 35% от общото количество на същите и за увеличаване до края на 2020 г. на дела рециклирани отпадъци до не по-малко от 50% от образуваните битови отпадъци, както и тези, свързани с йерархията за управление на отпадъците:

– предотвратяване на образуването им;

– подготовка за повторна употреба;

– рециклиране;

– друго оползотворяване, например за получаване на енергия;

– обезвреждане.

Дейностите, предвидени за изпълнение по проекта, са:

1.  Организация и управление;

2. Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Обект „Инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположени на територията на Община Оряхово“, включително съпътстващата инфраструктура;

3. Закупуване, доставка и монтаж (пускане в експлоатация) на оборудване, съоръжения, обзавеждане и машини, необходими за инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране, разположени на територията на Община Оряхово;

4. Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Обект „Компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположена на територията на Община Козлодуй“, включително съпътстващата инфраструктура;

5. Закупуване, доставка и монтаж (пускане в експлоатация) на оборудване, съоръжения, обзавеждане и машини, необходими за инсталация за компостиране, разположена на територията на Община Козлодуй;

6.  Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на разработените инвестиционни проекти за компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, включително съпътстваща инфраструктура, изградени на територията на Община Оряхово и осъществяване на независим строителен надзор при реализация на проекта;

7.  Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на разработения инвестиционен проект за компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци, включително съпътстваща инфраструктура, изградена на територията на Община Козлодуй и осъществяване на независим строителен надзор при реализация на проекта;

8.  Предварителни дейности при разработване на проектно предложение за кандидатстване на общините от РСУО Оряхово по Ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014 – 2020 г.

9.   Подготовка на тръжна документация за възлагане на обществени поръчки;

10. Осъществяване на дейности по информация, комуникация и визуализация на проекта.

С реализирането на тези дейности ще се постигне намаляване количеството на входящия материал на изграденото Регионално депо за неопасни отпадъци, находящо се в гр. Оряхово.

Общата стойност на проекта възлиза на 13 498 945,68 лв. с ДДС, от които допустими разходи 11 197 186,20 лв. без ДДС, от които 10 076 347,86 лв. представляват безвъзмездната финансова помощ.

Срокът за изпълнение на всички дейности по проекта е 30 месеца.