Община Бяла Слатина спечели проект за оборудване за децата настанени в социални услуги от резидентен тип

Публикувано на: 20.10.2020г.

Фонд „Социална закрила“ осигури технически средства за новата учебна година

В Община Бяла Слатина се реализира проект  по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас.

С финансовата подкрепа от Фонд „Социална закрила“ към МТСП, възлизаща на обща стойност 10 380 лв.  бяха закупени технически средства – 5 бр. компютърни конфигурации и 3 бр. преносими компютри (лаптопи) с лицензирани софтуери, 10 бр. таблети, 4 мултифункционални устройства и заплатени 4 месечни такси за интернет до 31.12.2020 г.

Лично кметът – инж. Иво Цветков раздаде закупената техника на децата и младежите, настанени в социалните услуги от резидентен тип на територията на нашата община, които са Центърът за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в гр. Бяла Слатина, Центърът за настаняване от семеен тип в с. Бърдарски геран и Преходно жилище в гр. Бяла Слатина.

С реализацията на проекта се подпомагат общо 35 учащи деца и младежи настанени в социалните услуги от резидентен тип от I до XII клас. Използването на предоставената техника и необятните възможности на интернет в наши дни ще спомогне за осигуряване на непрекъснат образователен процес , за усвояването на учебния материал (особено в случаите на въведените форми на дистанционно обучение), което от своя страна ще увеличи шансовете на децата и младежите от целевата група успешно да завършат учебната година, да придобият съответната образователна степен.

Вярваме, че с предоствената възможност за самостоятелност, самомотивация и самомобилизация от тяхна страна, те ще съумеят да изградят нови навици и умения, да получат необходимите знания и компетенции и да повишат нивото си на образованост, като това ги направи и по-конкурентноспособни на пазара на труда и спомогне за тяхното активно социално включване.

****************************

Публикувано на: 25.08.2020г.

На 25.08.2020г. Кметът на Община Бяла Слатина – инж. Иво Цветков подписа договор за финансиране на проект по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас. Финансовите средства са осигурени от Фонд „Социална закрила“ към МТСП.

Основната цел на настоящото проектно предложение е да се окаже подкрепа на учащите деца и младежи от I до XII клас, настанени в социалните услуги, делегирани от държавата дейност от резидентен тип – Центровете за настаняване от семеен тип в гр. Бяла Слатина и с. Бърдарски геран и Преходното жилище в гр. Бяла Слатина, като им се осигури непрекъснат процес на образователните дейности и се подпомогне тяхната самостоятелност.

Дейностите по проекта включват закупуване на технически средства – компютърни конфигурации и лаптопи с лицензиран софтуер, таблети, мултифункционални устройства и заплащане на месечни такси за интернет до 31.12.2020 г.

Чрез реализирането на дейностите по проекта ще се помогне на 32 деца настанени в социални услуги от резидентен тип от I до XII клас като им се осигури непрекъснат образователен процес и се подпомогне тяхната самостоятелност.

С осъществяването на проекта ще се подпомогнат образователните дейности на децата и младежите, потребители на социалните услуги от резидентен тип и ще им се укаже подкрепа при усвояване на учебния материал. Закупената техника и оборудване ще им осигури непрекъснат образователен процес, ще подпомогне тяхната самостоятелност и ще се повишат шансовете за успешно завършване на учебната година. В резултат се очаква децата и младежите от целевата група да увеличат възможностите си за придобиване на степен на образование, да повишат шансовете си за реализация на пазара на труда и всичко това да допринесе за тяхното по-активно социално включване.

Общата стойност на проекта е 10 380,00 лв. с включено ДДС, като срокът за изпълнение е до 15.11.2020г.