Откриване на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания

                                                                

На 16.10.2019 г. (сряда) в гр. Бяла Слатина се състоя официалната церемония по откриване на новата социалната услуга, предлагана на територията на Община Бяла Слатина, която се осъществява по проект „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в гр. Бяла Слатина“. Проектът с Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.019-0004-С01 от 22.07.2019 г. се реализира по Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по процедура  чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства – КОМПОНЕНТ 1“.

На събитието присъстваха народните представители Красен Кръстев и Слави Нецов, Председателят на Общински съвет Бяла Слатина – Веселка Борисова, Кметът на Община Бяла Слатина – инж. Иво Цветков, ръководители на социални услуги в общината, бъдещи ползватели на услугата и граждани.

Дневният център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства е с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги. Потребителите на услугата са деца и младежи на възраст от 0 до 29 години включително, с различни по вид и степен двигателни, зрителни, слухови, ментални и множествени увреждания, както и техните семейства. Те се обгрижват от екип от специалисти и персонал, включващ 15 лица, които работят усърдно и отговорно за  обезпечаване качественото предоставяне на социалната услуга, стремейки се да ограничат всекидневната изолация на децата с увреждания, да подобрят социалните им умения да общуват помежду си и с други хора в общността. Това гарантира тяхното последващо безпрепятствено включване във всички аспекти на обществения живот.

Празничен водосвет за здраве и благополучие беше отслужен от отец Тодор Дудов, а за доброто настроение се погрижиха децата от Народно читалище „Развитие-1892“- гр. Бяла Слатина и детска парти агенция „Вълшебната улица“.

Дневният център отвори врати и очаква своите потребители.

За контакти:

гр. Бяла Слатина 3200, ул. „Бачо Киро“ № 31

Телефони:

0878480457 – Сашка Хлебарска – Ръководител на Дневния център
0894631251 – Боряна Петкова – Ръководител на екипа за организация и управление на проекта
0893326482 – Весна Маринков-Павлова – Координатор на екипа за организация и управление на проекта
0894631257 – Йорданка Сиракова – Технически сътрудник на екипа за организация и управление на проекта