Приключи ремонтът на Детска градина „Радост“

Приключиха дейностите по проект “Обновяване на материалната база на Детска градина „Радост”, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020.

В рамките на проекта бяха осъществени значителни ремонтни дейности по основната и двете допълнителни сгради на ДГ „ Радост“ в гр. Бяла Слатина и с. Попица.

В проектното предложение бяха заложени и изпълнени строително-монтажни работи, включващи:

  • ремонт и обновяване на тераси и балкони;
  • хидроизолация и топлоизолация на покрив;
  • топлоизолация на фасадните стени и подмяна на дограма;
  • обновяване на отоплителни инсталации;
  • ремонт на вътрешна ел. инсталация;
  • изграждане на пожароизвестителна инсталация;
  • подмяна на ВиК елементи.

Всички тези промени доведоха до една благоприятна среда, в която деца и възпитатели да могат да се насладят на една уютна обстановка, в която да се осъществява пълноценно обучение и възпитание.

Проектното предложение е на стойност  957 474,13 лв., като се финансират 100 % от всички допустими разходи по проекта.