ПРОДЪЛЖАВАТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА“

В изпълнение на  решение № 81/22.02.2024 г. на Общински съвет Бяла Слатина, на 18.03.2024 г. Община Бяла Слатина сключи Допълнително споразумение с Управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ за продължаване срока на изпълнение на проект BG05SFPR002-2.001-0147-C01 „Грижа в дома в Община Бяла Слатина“ с шест месеца – до 31 октомври 2024 година. Проектът се финансира по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд +.

Изпълнението на дейностите по проекта в община Бяла Слатина стартираха на 1 април 2023 г. Към настоящия момент по него  се обслужват 230 броя възрастни хора в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания, които получават почасови мобилни здравни грижи и медицинско наблюдение в домашната им среда. Общия брой на потребителите получили услуги от стартирането на проекта до сега е 281. Освен това, по проекта се предоставя информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, почасови социални услуги за организиране на ежедневието и домакинска помощ, психологическа подкрепа, консултиране, доставка на храни и продукти от основна необходимост, помощ за заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги, подкрепа за поддържане на социални контакти. На всеки потребител се предоставя почасово съответната услуга, съобразена с предварително изготвена индивидуална оценка за нуждите му.

Почасовите мобилни здравно-социални услуги в домашна среда се предоставят от назначените по проекта 5 медицински сестри и 35 домашни помощници. Ежемесечно се провеждат супервизии на персонала, предоставящ услуги, с цел емоционална подкрепа, подобряване на професионалното им развитие и качество на услугите.

 Целта на проекта е да се осигури подкрепа в домашна среда на лица с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване.
С допълнителното споразумение за удължаване на срока, бюджетът на проекта се увеличава на 1 266 400,02 лв., които са 100 % безвъзмездна финансова помощ.

Предоставянето на интегрираните здравно-социални услуги оказва положителен ефект върху живота на възрастните хора в невъзможност от самообслужване и хората с увреждания. Чрез подкрепата, която получават от домашните помощници, медицински специалисти и психолог, потребителите са подобрили качеството си на живот – задоволени са потребностите им за самообслужване, здравни грижи, комуникация и подкрепа. Получени са редица писма от потребители, в които се изразява благодарност за подкрепата, оказвана от служителите по проекта, и желание за продължаване на дейностите.