Проект „Нови възможности за грижа“

Агенция за социално подпомагане

Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001

„Нови възможности за грижа”

Оперативна програма: Развитие на човешките ресурси
Приоритетни оси: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване
Наименование на процедура: Нови алтернативи
Код на процедура: 2014BG05M9OP001-2.2015
Наименование на проектно предложение: „Нови възможности за грижа”
Срок на изпълнение: 12 месеца

На 29.02.2016 г. в Община Бяла Слатина приключи дейността по изпълнението на проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа”,  по Процедура за директно представяне на безвъзмездна финансова помощ №2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и национално съфинансиране.

Проектът се реализира на територията на цялата община и обхвана следните целеви групи:

  • Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
  • Хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
  • Семейства на деца с увреждания;
  • Самотно живеещи тежко болни лица.

В рамките на проекта се изпълниха дейности, свързани с организация и управление на проекта, подаване на заявления, оценка и класиране на кандидат потребители на услугата, кандидатстване, подбор и назначаване на лични асистенти и медицински специалисти, обучения на личните асистенти, оказване на психологическа подкрепа, супервизия на назначените лични асистенти и дейност по информиране и публичност на проекта.

Предоставянето на услугата в Община Бяла Слатина започна на 01.06.2015 г., като от 554 кандидати за ползване на услугата и 412 кандидати за предоставяне на услугата първоначално бяха сключени договори със 125 потребители и 102 лични асистенти.

За периода от 01.06.2015 г. до 29.02.2016 г., участвалите лица в проекта са общо 293 –  164 потребители и 129 лични асистенти. За предоставяне на почасовите услуги и усъвършенстване на уменията при обгрижването на потребителите, личните асистенти преминаха обучения – въвеждащо преди назначаването им и поддържащо през месец септември.

В изпълнение на Дейност 6 „Предоставяне на психологическа подкрепа в кризисни ситуации и супервизия на наетите лични асистенти. Контрол на качеството на услугата.” в периода от 27.01.2016 г. до 03.02.2016 г. се проведоха  групови супервизии на наетите лични асистенти.

Целта на супервизията беше личните асистенти да получат психологическа подкрепа за справяне в кризисни ситуации и начините за тяхното предотвратяване.

В изпълнение на Дейност 3 по Проект „Нови възможности за грижа“ , бяха назначени 15 медицински специалисти, които да предоставят здравни услуги на потребителите на услугата „личен асистент“.

Реализирането на услугата „Личен асистент” по проект „Нови възможности за грижа“ се контролираше от Екипа за организация и управление на проекта на общинско ниво, които  ежемесечно извършваха проверки по домовете на потребителите и констатираха  качеството на предоставяните услуги от личните асистенти.

В резултат от изпълнението на дейностите се постигна  основната цел на проекта:

Превенция на зависимостта от институционален тип грижи, подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания и тежко болни лица с ограничения или в невъзможност за самообслужване и създаване на възможности за социално включване.