Регионална програма за заетост и обучение 2016

За поредна година Община Бяла Слатина финализира успешно процедурата по кандидатстване с проектно предложение по Регионалната програма за заетост и обучение /РПЗ/ на Област Враца, в изпълнение на чл. 31 от Закона за насърчаване на заетостта, за включване в Националния план за действие по заетостта за 2016 г.

Началото на изпълнението на дейностите по програмата бе поставено на 15.10.2016 г. със сключването на трудови договори с лицата, отговарящи на изискванията. Общият брой на наетите по програмата лица е 22, като 5 от тях са назначени на длъжност чистач/хигиенист, а останалите 17 са назначени на длъжност общ работник.

Лицата, които вече се възползват от предоставената възможност за заетост на територията на гр. Бяла Слатина, са 7. Останалите 15 души са разпределени по населените места, принадлежащи към Община Бяла Слатина.

Основните дейности, в които ще бъдат ангажирани назначените лица, включват:

–    комунално-битово обслужване и хигиенизиране на населените места;

–    поддържане и опазване на общинска собственост;

Размерът на исканите от държавния бюджет средства за осигуряване на заетост на пълен работен ден възлиза на 63 888 лева. Те са предназначени за изплащане на месечни трудови възнаграждения на наетите по програмата лица. Допълнително към тях, Община Бяла Слатина ще осигури необходимите материали, които следва да бъдат използвани при изпълнението на трудовите ангажименти от страна на назначените лица.

Дейностите по Регионалната програма за заетост и обучение ще приключат на 31.03.2017 г.