Стартираха СМР дейностите по сградата на кметство Алтимир

         

На 05.03.2021г. с подписването на Протокол Образец 2 започнаха строително-монтажните работи по сградата на кметство Алтимир, които е част от проект „Подобряване на енергийната ефективност в общински сгради на територията на Община Бяла Слатина“, финансиран от ДФ „Земеделие“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. СМР дейностите, които се изпълняват са насочени към подобряване на енергийните характеристики сградата чрез въвеждане на набор от енергоефективни мерки.

Общата стойност на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ от Държавен фонд „Земеделие“ е 463 782,94 лв. без ДДС, като срока за изпълнение е 36 месеца.