Стартира изпълнението на Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Бяла Слатина“

От 01.08.2019 г. Община Бяла Слатина стартира изпълнението на Проект „Патронажна
грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Бяла Слатина“, Административен договор
№ BG05M9OP001-2.040-0110-C01/03.07.2019г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2
“Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, финансирана от Европейския
съюз чрез Европейския социален фонд. Общата стойност на проекта е 232 492,64 лв., като
размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100%. Продължителност на проекта е от
01.08.2019г. до 01.12.2020 г.

Цялото прессъобщение може да прочетете тук!