Стартира изпълнението на Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Бяла Слатина“

08.11.2019
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ от проведена процедура за подбор на персонал по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Бяла Слатина“, Договор за БФП № BG05M9OP001-2.040-0110-C01, Процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ –обявено на 08.11.2019 г.

01.11.2019
Резултати от Етап І от проведена процедурата за подбор на персонал по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Бяла Слатина“, Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0110-C01

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до II етап (интервю) за реализиране на дейности: „Предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги“ и „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране“ по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Бяла Слатина“,  с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на конкретен бенефициент № BG05M9OP001-2.040-0110-C01 от 03.07.2019 г. по Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз –  Виж тук

30.10.2019 г.

Стартиране на прием на документи от кандидат-потребители, желаещи да ползват почасови интегрирани здравно-социални услуги и психологическа подкрепа и консултиране.

ОБЯВЛЕНИЕ

27.09.2019 г.

01.08.2019 г.

От 01.08.2019 г. Община Бяла Слатина стартира изпълнението на Проект „Патронажна
грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Бяла Слатина“, Административен договор
№ BG05M9OP001-2.040-0110-C01/03.07.2019г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2
“Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, финансирана от Европейския
съюз чрез Европейския социален фонд. Общата стойност на проекта е 232 492,64 лв., като
размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100%. Продължителност на проекта е от
01.08.2019г. до 01.12.2020 г.

Цялото прессъобщение може да прочетете тук!