Стартира изпълнението на проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Бяла Слатина“

В края на месец Май, след проведена процедура за подбор на персонала, по проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Бяла Слатина“ Договор №BG05SFPR002-2.002-0159-C01, финансиран от ЕСФ+, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 се назначиха 3 лица на длъжност „Сътрудник социални дейности“.

Новоназначеният персонал ще обслужва всички граждани във връзка с упражняването на правомощията и задълженията на местната власт, свързани с прилагане на ЗЛП, ЗСУ и ЗХУ, което ще доведе до повишаване на ефективността и качеството на предоставяните услуги в общността за местните уязвими групи. Чрез изпълнението на проектните дейности ще се повиши ефективността и качеството на предоставяните услуги в общността за местните уязвими групи.

За осигуряването на подходящи условия за работа на екипа беше закупено оборудване и обзавеждане за новия фронт-офис, необходимо за ресурсното обезпечаване и функционално обособяване на помещението.

Проекта е на обща стойност от 138 313,00 лв. и е със срок на изпълнение 20 месеца.