Топъл обяд

Съпътстващи мерки по Топъл обяд

08.03.2018 г.

Екипът на  дирекция ,, Проекти и програми“ информира потребителите по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Бяла Слатина 2016“ за продължаващото предоставяне на услугите „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ на лицата, за които е извършена социална оценка по правилата на операция „Независим живот“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020. В раздадената брошура са дадени насоки за кандидатстване за заинтересованите лица и техните близки.

12.02.2018 г.

Видими резултати! Общо шестнадесет потребители на услугата са започнали работа по проект ,,Обучения и заетост за младите хора“. Служители от дирекция ,,Проекти и програми“ съдействаха на кандидатите при подаване на документите и отговаряха на възникналите въпроси. Целта на операцията е интеграция на безработни младежи чрез осигуряване на обучения и субсидия за продължителна заетост. Натрупването на ценен професионален опит и възможностите за продължителна заетост на всички безработни младежи, ще помогнат за по-успешното им включване на пазара на труда.

08.02.2018 г.

От началото на 2018 г. навлязоха редица промени в Кодекса за социално осигуряване. За да бъдат потребителите информирани, екипът изготви дипляна, в която синтезирано са представени новите условия за пенсиониране за осигурителен стаж  и възраст, промени в обезщетенията за безработица и отглеждане на малко дете , промени в средномесечния осигурителен доход за получаване на семейни помощи за деца. Темата е важна за  потребителите и предоставената дипляна бе посрещната с голям интерес.

10.01.2018 г.

За  периода 01.09.2017 г. – 31.12.2017 г., от социалната услуга по проект  „Осигуряване на топъл обяд в Община Бяла Слатина 2016“ са се възползвали 1427 лица, което е в резултат на извършените промени – отпадане на 127 лица и включване на нови 127 потребители от списъка на чакащите. Броят на потребителите, които ежедневно получават топъл обяд и са включени в услугата по проекта, е 1300 лица.

02.01.2018 г.

Спазвайки ангажимента си за запознаване на лицата, ползващи услугата с програми и проекти за квалификация и заетост, финансирани от ЕСФ,  служителите от дирекция ,, Проекти и програми“  информираха потребителите за стартиращите през 2018 г. проект ,, Обучения и заетост за младите хора“ и програма ,,Работа“. В раздадените дипляни са представени условията за кандидатстване, възнаграждението и работното време. На проведените срещи бе уточнено, че екипът е в готовност за пълно съдействие при кандидатстване на желаещите да се включат.

30.11.2017 г.

В очакване на светлите празници! Във връзка с предстоящите коледни и новогодишни празници, Община Бяла Слатина изготви програма с предстоящите събития и през месец декември. Екипът на дирекция ,, Проекти и програми“ се срещна с потребителите на услугата и ги прикани да се включат в празненствата. На всяко лице бе дадена програма, като се изясни, че ще бъде осигурен безплатен превоз до площада пред Общината.

06.11.2017 г.

Служители  на дирекция ,, Проекти и програми“  проведоха информационна кампания на тема ,,Здрави през всеки сезон“.  На потребителите бяха раздадени брошури, съдържащи  съвети за избягване на настинки и полезни храни за здравето през зимата. Обсъдени бяха различни въпроси, касаещи подготовката за посрещането на зимния сезон и предпазването на децата от вируси.

01.09.2017 г.

За  периода 01.07.2017 г. – 31.08.2017 г ., от социалната услуга по проект  „Осигуряване на топъл обяд в Община Бяла Слатина 2016“ са се възползвали 1372 лица, което е в резултат на извършените промени – отпадане на 72 лица и включване на нови 72 потребители от списъка на чакащите.

Община Бяла Слатина, чрез служителите си от Дирекция „Проекти и програми“ е изготвила информационна брошура на тема „Насоки за правилното съхраняване на храната през лятото“. Брошурата е разпространена сред потребителите, като за целта са проведени срещи с лицата за запознаване с информацията.

Също така  екипът по проекта  запозна  включените лица с видовете социални помощи и реда за тяхното получаване.  Предложена е информация относно бъдещия прием на заявления за помощ за отопление, както и такава, свързана с приема на документи за еднократно подпомагане на ученици, записани в първи клас през предстоящата учебна 2017/2018 г.

17.05.2017 г.

От 01.03.2017 г. Община Бяла Слатина пое ангажимент за предоставяне на социалната услуга „Топъл обяд“ на още 300 лица, с което общият брой на потребителите нарасна до 1300 души, разпределени по места както следва:

–          с. Алтимир – 95 лица;

–          с. Буковец – 48 лица;

–          с. Бърдарски геран – 51 лица;

–          с. Бъркачево – 76 лица;

–          гр. Бяла Слатина – 194 лица;

–          с. Враняк – 68 лица;

–          с. Габаре – 112 лица;

–          с. Галиче – 52 лица;

–          с. Драшан – 46 лица;

–          с. Комарево – 36 лица;

–          с. Попица – 166 лица;

–          с. Соколаре – 57 лица;

–          с. Тлачене – 73 лица;

–          с. Търнава – 134 лица;

–          с. Търнак – 92 лица.

Увеличението на броя на потребителите на социалната услуга „Топъл обяд“ наложи разкриването на още една обществена трапезария, с което местата за приготвяне на храната стават две:

–          в гр. Бяла Слатина с капацитет 650 души – ресторант „Скът“;

–          в с. Попица с капацитет 650 души – Дом за възрастни хора.

Храната се приготвя и предоставя на нуждаещите се всеки делничен ден в определените за целта пунктове по населени места, а при необходимост за трудно подвижните потребители на услугата, храната се доставя по домовете им.

В края на месец април 2017 г. Управляващият орган на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица въведе нови опростени правила по процедурата, касаещи увеличаването на цената на топлия обяд от 2,30 лв. на 2,50 лв. и продължителността на операция тип 3 – BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019“, до 31.12.2019 г.

Поради големия интерес от страна на местното население, считано от 01.05.2017 г. срокът за безвъзмездното предоставяне на услугата „Топъл обяд“, включващ супа, основно ястие и хляб, бе удължен до края на 2019 г. Това бе уредено с допълнително споразумение № 3 към Договор № BG05FMOP001-3.002-0057-C01 между Агенцията за социално подпомагане чрез Дирекция „Международно сътрудническо, програми и европейска интеграция“ и ръководството на Община Бяла Слатина. След анексиране на Договора за безвъзмездна финансова помощ, общата сума на допустимите разходи по проекта възлиза на 2 752 544,30 лв.

Всички желаещи могат да подават заявления за включване в проекта на място, в сградата на Община Бяла Слатина на адрес ул. „Климент Охридски“ № 68. Необходимо е да се представи документ за самоличност.

04.01.2017г.

От 03.01.2017г. социалната услуга „Осигуряване на топъл обяд – 2016“, предоставяна на територията на Община Бяла Слатина, разшири своя обхват. Конкретните потребители увеличиха броя си на 1000 души, а разпределението им по населени места е както следва:

с. Алтимир – 57 лица;

с. Буковец – 34 лица;

с. Бърдарски геран – 42 лица;

с. Бъркачево – 60 лица;

гр. Бяла Слатина – 148 лица;

с. Враняк – 55 лица;

с. Габаре – 75 лица;

с. Галиче – 40 лица;

с. Драшан – 43 лица;

с. Комарево – 36 лица;

с. Попица – 108 лица;

с. Соколаре – 47 лица;

с. Тлачене – 69 лица;

с. Търнава – 114 лица;

с. Търнак –72 лица.

От началото на 2017 г. на преките ползватели на услугата вече не се налага да връщат посуда. Храната се предоставя в еднократни пластмасови купички, които са по-удобни при транспортиране. Това отчете и изследването на Община Бяла Слатина, свързано с удобството и по-голямата удовлетвореност на потребителите от социалната услуга.

Движена от интереса на своите жители, местната администрация ще продължи да изпълнява Проект „Осигуряване на топъл обяд – 2016“ до края на м. ноември 2017 г. Всички желаещи могат да подават своите заявления на място, в сградата на Община Бяла Слатина на адрес ул. „Климент Охридски“ № 68. Необходимо е да се представи и документ за самоличност.

В проекта ще бъдат включени лицата, попадащи в една от видовете групи, както следва:

– лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане;

– лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от Дирекция „Социално подпомагане“, гр. Бяла Слатина;

самотноживеещи лица и смейства, получаващи минимални пенсии – за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;

30.06.2016г.

През отчетния период  25.05.2016 г. – 30.06.2016 г., в изпълнение на Дейност 4 „Предоставяне на съпътстващи мерки“ по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Бяла Слатина 2016“ са проведени групови и индивидуални консултации за ползата от балансираното хранене, изготвена е брошура с насоки за балансиран хранителен режим, правилното подбиране на хранителни продукти, ролята на витамините и минералите.

26.05.2016г.

Община Бяла Слатина стартира реализирането на социалната услуга „Осигуряване на топъл обяд”, финансирана от „Фонд за европейско подпомагане на най – нуждаещите се лица”.

Социалната услуга ще се изпълнява на територията на Община Бяла Слатина в периода от 25.05.2016 г. до 30.04.2017 г. /в рамките на работните дни/. Финансовите средства, които ще бъдат отпуснати от „Фонд за европейско подпомагане на най – нуждаещите се лица” ще са в размер на 181 082.22  лв.

Към момента на стартиране на проекта, заявления за включване са подали 729 кандидати за потребители.Конкретните потребители на услугата  са 302 лица. В проекта са включени 3 вида групи от основната целева група,както следва:

–         лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане;

–         лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях,установено от ДСП

–         самотно живеещи лица и семейства,получаващи минимални пенсии-за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии несвързани с трудова дейност.

Неполученият топъл обяд, ще се разпределя на допълнителна целева група, която включва:

–         лица и семейства,подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление;

–         конкретни представители от основната целева група,които са включени в резервен списък за чакащи.

Разпределението на бройките по населени места е следното:

–         гр. Бяла Слатина – 59 лица

–         с. Алтимир – 12 лица

–         с. Буковец – 13 лица

–         с. Бърдарски геран – 11 лица

–         с. Бъркачево – 13 лица

–         с. Враняк – 15 лица

–         с. Габаре – 12 лица

–         с. Драшан – 12 лица

–         с. Комарево  – 15 лица

–         с. Попица – 20 лица

–         с. Соколаре – 22 лица

–         с. Тлачене – 11 лица

–         с. Търнава – 44 лица

–         с. Търнак – 43 лица