Удължава се срока за изпълнение на проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Бяла Слатина“

На 20.04.2021г. кмета на Община Бяла Слатина инж. Иво Цветков подписа Анекс за удължаване срока на Договора по проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Бяла Слатина“. Проекта се изпълнява по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

С подписването на анекса, срока за изпълнение на проекта се увеличава от 81 работни дни на 186 работни дни, т.е. социалната услуга ще се предоставя на 1000 човека от общината за периода от 01.01.2021г. до 30.09.2021г. Чрез реализирането на проекта се обхващат най-уязвимите жители в общината, които попадат в следните целеви групи:

·         Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
·         Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
·         Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Ежедневно, в работните дни от седмицата на потребителите се предоставя топла храна – супа, основно ядене и хляб и веднъж седмично десерт.

Общият размер на финансирането по настоящият проект е 552 420,00 лв., като от тях за храна са 502 200,00 лв., административните разходи са 25 110,00 лв. и разходи за съпътстващи мерки в размер на 25 110,00 лв.