Изпълнени

Фонд Социална закрила

11.07.2018г.

Покана за прием на оферти за доставка на кухненско оборудване и обзавеждане по проект „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на ОП „Пазари и социални дейности“ при Община Бяла Слатина“

Краен срок за прием на офертите – 18.07.2018 г., 17:00 ч.

 Пълният текст на поканата, както и пакета с документи, можете да намерите ТУК!

***********************

25.06.2018г.

С Решение на Управителния съвет на Фонд „Социална закрила“ от 22.06.2018 г. Община Бяла Слатина получи подкрепа за дългоочакваното модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на ОП „Пазари и социални дейности“.

Общата цел на проекта е да се модернизира съществуващата материална база за предоставяне на социалните услуги „Домашен социален патронаж“ и „Топъл обяд“ на ОП „Пазари и социални дейности“ при Община Бяла Слатина чрез закупуване на ново енергийноефективно оборудване и обзавеждане, което ще замени амортизираното такова, с цел подобряване качеството на приготвяната храна за потребителите, осигуряване на по-добра рентабилност и ефективност при приготвянето на същата, създаване на възможност за намаляване на нейната себестойност и осигуряване на по-добри, безопасни и здравословни условия на труд за персонала, зает в кухнята.

Специфичните цели на проектното предложение се изразяват в:

Осигуряване на адекватни условия и оборудване, необходими за постигане на максимално качество на обслужване по отношение на потребителите.
Реализиране на икономия на средства, които ще се използват за повишаване качеството на предоставяните социални услуги.

Основните дейности по проекта са:

1. Организация и управление
2. Информация и комуникация
3. Избор на изпълнител за доставка на кухненското оборудване и обзавеждане
4. Доставка на кухненско оборудване и обзавеждане.
5. Финансово и техническо отчитане.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са:

– Сформиран екип от служители;

– Публикувани 2 бр. прессъобщения в страницата на Община Бяла Слатина, посветена на проектите;

– Подготвена тръжна документация и сключен 1 бр. договор с изпълнител;

– Доставено необходимото кухненско оборудване и обзавеждане;

– Финансово и техническо отчетен проект.

Размерът на финансовите средства, за които се кандидатства, е 27 000 лв. с включено ДДС, а Община Бяла Слатина осигурява 3 000 лв. с включено ДДС. Общата стойност на проекта е 3 000 лв.

Изпълнението на дейностите по проект „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на ОП „Пазари и социални дейности“ при Община Бяла Слатина“ ще продължи 3 месеца и ще приключи не по-късно от м. септември 2018 г.