Център за независим живот в Община Бяла Слатина

28.12.2017
Днес в Залата на Общински съвет Бяла Слатина, гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68., се състоя заключителната пресконференция по проект „Център за независим живот в Община Бяла Слатина“, Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M90P001-2.002-0240-C001/18.12.2015 г. на ОП РЧР 2014/2020,  съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура за директно предоставяне на безвъзмедна финансова помощ №BG05M90P001-2.002 „Независим живот“
Община Бяла Слатина приключва проекта „Център за независим живот в Община Бяла Слатина“ на 31 декември 2017г., като общият размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ възлезе на 494 123,48 лв., в това число 420 004,95 (85 %) европейско финансиране и 74 118,53 (15 %) национално съфинансиране, а неговата продължителност  бе 23 месеца, от които 18 месеца реално се предоставяха социални услуги.
Основната цел на проекта бе подобряване качеството на живот на хора с трайни увреждания в това число  деца и възрастни над 65-годишна възраст,  предоставяне на комплекс от интегрирани социални услуги за целевата група, осъществявани както в обособения Център, така и в домашни условия, за срок от 18 месеца, считано от 01.07.2016 г.

Социалните услуги, предоставяни в община Бяла Слатина по проекта „Център за независим живот в Община Бяла Слатина“  бяха:
„Личен асистент“;
„Домашен помощник“;
„Социален асистент”;
Предоставяне на здрави грижи в домашни усовия от здравен асистент и рехабилитатор;
Предоставянене на мотивационна и психологическа подкрепа от социален работник и психолог, както в домашни условия, така и в Центъра.
Предоставяне на психологическа подкрепа чрез супервизия на персонала, предоставящ услугите на лицата от целевата група;
За лицата от целевата група и екипа на Центъра беше осигурен специализиран транспорт.
В пресконференцията участие взеха г-н Петър Петров, заместник кмет на Община Бяла Слатина, г-жа Боряна Петкова- ръководител на проекта, г-жа Веселка Борисова- председател на Общински съвет Бяла Слатина, представители на общинска администрация Бяла Слатина, представители на публичния и частния сектор и  други гости.

Началото на пресконференцията  постави  г- н Петър Петров, който представи  какви са ползите  от работата по проекта за  жителите на Общината  и  как  чрез социалното включване  се задоволят  потребностите  на целевите групи.
Г-жа Боряна Петкова-ръководител на проекта, представи  на аудиторията детайлен отчет на дейностите и постигнатите резултати през всичките месеци от проекта. Условията, целите  и  дейностите по проекта, свършената работа по него, а именно постигнатите целеви резултати, както следват:
– Увереността на хората с увреждания и самотноживеещите възрастни хора, че
не им липсват социални услуги и не живеят изолирано; получаване на подкрепа в семейна среда, която отговаря на потребностите на потребителите; преодоляване на бедността, подобряване на социалния статус и повишаване на качеството на живот на лицата от целевата група и обслужващите ги физически лица; преодоляване на социалната изолация и постигане на активност у обезкуражените лица от целевата група; предоставяне на възможност на лица, полагащи грижи за болните си близки да се върнат на реалния пазар на труда, предоставяне на грижите за лицата от  целевите групи от квалифицирани преки доставчици, назначени в Центъра.
Г-жа Петкова отбеляза, че през проекта са преминали 194 потребители на
социалните услуги.
Ръководителят на проекта отбеляза и друг от постигнатите резултати, който има и обществено значение, а имено ремонта на сградата, в която се обособи и разработи Центъра. Целта на новоизградения Център бе обслужване на потребителите и доставчиците-личен асистент, домашен помощник и социален асистент. Помещенията бяха  изцяло ремонтирани, оборудвани със офис мебели, техника, канцеларски материали.  Назначени бяха трима служители на трудови договори на пълно работно време и четирима специалисти, с които бяха сключени граждански договори, които да предоставят услуги, както в домашни условия, така и в Центъра, според  спецификата на задълженията си. През проекта са преминали и 62 физически лица, като преки доставчици на услуги.  Преките доставчици на услуги бяха назначени на трудови договори на непълно работно време. .
Ръководителят на проекта г-жа Боряна Петкова  благодари на гостите за присъствието и подчерта, че сред най-важните приоритети на община Бяла Слатина винаги е било осигуряване на подкрепа на всеки един гражданин в неравностойно положение.
Заместник кметът на Община Бяла Слатина благодари на екипа, разработил проекта, на всички назначени лица в рамките на проекта за добре свършената работа, на екипа за организация и управление на проекта за професионализма и добрите резултати.
Г-н Петър Петров в заключение заяви, че ще продължават да се развиват социалните улуги в община Бяла Слатина.
По време на пресконференцията бе дадена възможност да бъде изложено и мнението на всеки от присъстващите преки доставчици на социални услуги в домашпна среда, както и на всички гости, които взеха  активно участие.
Събитието приключи с  кетъринг за всички присъстващи.

22.12.2017
Покана за заключителна пресконоференция
Програма за заключителна пресконференция

27.06.2017
Информация надграждащо обучение

28.02.2017
Информация за напредъка по проект „Център за независим живот в Община Бяла Слатина”

22.12.2016
Информация за напредъка по проект „Център за независим живот в Община Бяла Слатина”

20.06.2016
Списък на одобрените потребители, който ще получават социални услуги по проект „Център за независим живот в Община Бяла Слатина”
Списък на лицата, класирани за персонал за предоставяне на социални услуги според получената крайна оценка по проект „Център за независим живот в Община Бяла Слатина”

25.02.2016
Днес в залата на Общиснки съвет Бяла Слатина се проведе встъпителна пресконференция по проект „Център за независим живот в община Бяла Слатина”, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0240-C001/ 18.12.2015 г., приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”.
Община Бяла Слатина е бенефициент, като по проекта ще се предлагат комплекс от интегрирани социални услуги за лица с увреждания и лица над 65-годишна възраст, в невъзможност от самообслужване, осъществявани както в обособения Център, така и в домашни условия, за срок от 18 месеца, считано от 01.07.2016 година. Началото на проекта бе поставено на 01.02.2016г. със стартиране на дейностите по него.В пресконференцията участие взеха инж. Иво Цветков, кмет на Община Бяла Слатина, г-жа Боряна Петкова – ръководител на проекта, г-н Петър Петров- заместник – кмет, г-жа Веселка Борисова – председател на Общински съвет Бяла Слатина, представители на общинска администрация Бяла Слатина, представители на публичния и частния сектор и други гости. Началото на пресконференцията постави инж. Иво Цветков, който представи какви ще бъдат ползите от работата по проекта за жителите на общината и как чрез социалното включване ще се задоволят потребностите на целевите групи. Г-жа Боряна Петкова – ръководител на проекта представи детайлно условията, целите и дейностите по проекта, свършената работа до момента, а именно сформиран екип за организация и управление, сключен договор с фирмата – изпълнител на дейностите за информиране и публичност и разработени вътрешни правила и процедури, свързани с изпълнението на проект. Тя не скри надеждата си за очаквана подкрепата и съдействието от страна на институциите и обществеността за осъществяване на дейностите, с които да се постигне предоставяне не само социални услуги, но и здравни такива, както и психологическа и мотивационна подкрепа за потребителите. Резултатите, които се очаква да бъдат постигнати с реализацията на проекта са:
Увереност на хората с увреждания и самотно живеещите възрастни хора, че няма да им липсват социални услуги и няма да живеят изолирано;
Получаване на подкрепа в семейна среда, която отговаря на потребностите на потребителите;
Преодоляване на бедността, подобряване на социалния статус и повишаване на качеството на живот на лицата от целевата група;
Преодоляване на социалната изолация и постигане на активност у обезкуражените лица от целевата група;
Предоставяне на възможност на лица, полагащи грижи за болните си близки да се върнат на реалния пазар на труда, а вместо тях грижата да се поеме от квалифицираните доставчици, назначени в Центъра.
Пресконференцията приключи с дискусия, в която гостите взеха активно участие, и кетъринг за всички участници.