Изпълнени

Ремонтира се старата сграда на читалището в гр. Бяла Слатина

След много години сградата на забравеното „старо“ читалище ще бъде напълно ремонтирана и цялостно обновена, като се запазва нейната функционалност – театрален салон.

В началото на месец Август 2018г. стартираха ремонтните дейности по проект „Подобряване на културната инфраструктура в  НЧ „Развитие 1892“ – гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца.

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 385 978,81 лв. отпусната по подмярка  7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Строително-монтажните работи се извършват от фирма „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД – гр.София. Строителният надзор се осъществява от „Стройнорм“ ЕООД – гр. София, а авторския надзор от „Геометър-НГ“ ООД – гр. Враца.

Със средствата от проекта се извършва основен ремонт на старата сграда на НЧ „Развитие-1892“ – гр. Бяла Слатина. Ремонтира се покрива на сградата, прави се външно санирани, подмяна на дограмата и извършване на вътрешно ремонтни работи. По проекта се предвижда още ревизия на водопроводната инсталация, монтаж на нова климатична система и монтаж на пожароизвестителна централа.

Предвижда се до края на годината да приключат СМР дейностите.