Община Бяла Слатина успешно приключи проект„Изграждане на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“

08.04.2019 г.

На заключителна пресконференция, проведена на 05.04.2019 г., в залата на Общински съвет Бяла Слатина, бяха представени резултатите по проект „Изграждане на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Договорът за предоставяне на БФП № BG16RFOP001-5.001-0040-С01 е сключен на 11.12.2017 г. и е на обща стойност 425 000 лв., от които 361 250 лв. са Европейско финансиране и 63 750 лв. са национално съфинансиране.

Инж. Христофор Кьосовски – заместник-кмет на Община Бяла Слатина и Ръководител на проекта, представи извършените строително-монтажни работи (СМР) по обекта на интервенция – Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, гр. Бяла Слатина и сподели, че с обновения и напълно обзаведен Дневен център е осигурена една съвременна, достъпна и адекватна социална инфраструктура, гарантираща необходимата подкрепа на децата с увреждания и техните семейства. Той поясни, че с вече модернизираната инфраструктура са осигурени подходящи условия за рехабилитация, образование, психологична подкрепа, логопедично консултиране и терапия, организация на свободното време, лични контакти и социални умения в приятелска обстановка, безопасна и приятна среда.

Чрез осигурената подкрепа от ЕФРР и в резултат от изпълнението на дейностите по проекта са постигнати следните резултати:

  • Осигурени условия за качествена грижа за деца и младежи с увреждания на територията на община Бяла Слатина;
  • Създаден нов вид социална услуга за подкрепа на деца и младежи с увреждания в общността;
  • Насърчаване на по-доброто приобщаване и социално включване във всички аспекти на живот.

Проектът е изпълнен в предвидения срок, който е 16 месеца и се очаква той да приключи официално на 11.04.2019 г.

03.04.2019 г.

Покана за заключителна пресконференция

Програма

12.09.2018 г.

На 11.09.2018 г. с подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа започна реализация на етап реконструкция и обновяване на сграден фонд по проекта за изграждане на Дневния център за подпомагане на деца с увреждания по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, финансиранa от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Сградата, отредена за изграждане на дневния център, се намира на адрес ул. „Бачо Киро“ № 31 в гр. Бяла Слатина и представлява неизползваемо крило на детска градина „Радост“. Тя е двуетажна, състояща се от два надземни етажа и сутерен с обща разгъната застроена площ 662.73 кв.м.

Строително-монтажните дейности включват:

· Топлоизолация на фасадни стени, покрив и сутерен;

· Подмяна на дограма и интериорни врати, подови настилки и отоплителна инсталация;

· Подмяна на вътрешна ВиК инсталация;

· Подмяна на всички осветителни тела с нови и изграждане на парково осветление в дворното пространство;

· Боядисване на стени и тавани

· Изграждане на ограда

Съществуващата сграда ще претърпи преустройство и обезопасяване във функционалното разпределение на помещенията за осигуряване на специфичните нужди на децата с увреждания, както следва:

На първия етаж ще се обособят следните помещения:

– Гардеробна

– Зала за групова работа;

– Психосензорна зала;

– Стая за почивка;

– Стая за персонала;

– Санитарни помещения за персонала и за потребителите на услугите

– Спомагателно помещение

На втория етаж ще се позиционират:

– Кабинет логопед/психолог;

– Зала за индивидуална работа и зала за лечебна физкултура;

– Кухня и столова;

– Административен кабинет

– Санитарно помещение за потребителите

Предвид насочеността на проекта и целевата група, а именно деца и младежи с увреждания, по проекта се предвижда осигуряване на достъпна архитектурна среда, чрез изграждане на вътрешен пътнически асансьор, подмяна на тротоарни плочки и изграждане на алеи в дворното пространство за подход към сградата.

Наред с изграждането на оградата на обекта ще се обособят и места за отдих на потребителите и техните придружители в прилежащото дворно пространство към дневния център.

Ще се изпълнят мерки за пожарна безопасност и изграждане на пожароизвестителна инсталация.

*************************

22.02.2018

Община Бяла Слатина стартира изпълнението на проект „Изграждане на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“

 

На 20.02.2018 г. /вторник/ в залата на Общински съвет Бяла Слатина, се проведе встъпителна пресконференция по проект „Изграждане на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.001-0040-C01 е сключен на 11.12.2017 г. и е на обща стойност 425 000 лв., от които 361 250 лв. са европейско финансиране и 63 750 лв. са национално съфинансиране.

Общата цел на проекта е осигуряването на подходяща и ефективна социална инфраструктура, гарантираща достъп до нов вид услуга за деца и младежи с увреждания и качествена грижа в общността. С изпълнението на проекта ще се осигури комфортна среда, чрез обособяване на подходящи помещения с необходимото оборудване и обзавеждане, на потребителите на новата социална услуга, която ще замени институционалния модел на грижа за деца.

Община Бяла Слатина е включена в Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и е определена като конкретен бенефициент по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Чрез осигурената подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие, Община Бяла Слатина ще надгради постигнатите резултати в изпълнение на своята политика в сферата на социалните услуги и в частност за подобряване на  инфраструктурата за тяхното предоставяне.

В резултат от изпълнението на дейностите се очаква да бъдат постигнати следните резултати:

– Осигурени условия за качествена грижа за деца и младежи с увреждания на територията на община Бяла Слатина;

– Създаден нов вид социална услуга за подкрепа на деца и младежи с увреждания в общността;

– Насърчаване на по-доброто приобщаване и социално включване във всички аспекти на живот.

 

Проектът е със срок на изпълнение 16 месеца.

Презентация от събитието – Изтегли тук!

14.02.2018

Покана за встъпителна пресконференция – Изтегли тук!

Програма за встъпителна пресконференция – Изтегли тук!

15.12.2017

На 11.12.2017 г. /понеделник/, с подписването на Административен договор между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Община Бяла Слатина беше поставено началото на нов проект, с изпълнението на който условията за предоставяне на социални услуги на територията на общината ще се подобрят посредством модернизиране на социалната инфраструктура.

Проектът е с наименование „Изграждане на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства”, по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, финансиранa от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата сума на допустимите разходи за изпълнение на проекта възлиза на 425 000 лева, от тях 361 250.00 лв. са от ЕФРР (85 %) и 63 750.00 лв. – Национално съфинансиране (15%).

Продължителността на проектните дейности е 16 месеца.

Основната цел на проекта е свързана с осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, гарантираща достъп до нов вид услуга за деца и младежи с увреждания и качествена грижа в общността. С изграждането на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства ще се осигури комфортна среда, чрез обособяване на подходящи помещения с необходимото оборудване и обзавеждане, която ще замени институционалния модел на грижа за деца.

Дейностите, които ще се изпълняват в рамките на проекта, са насочени към насърчаване на по-добро приобщаване и социално включване във всички аспекти на обществения живот, което ръководството на Община Бяла Слатина подкрепя безрезервно.

В резултат от изпълнението на проекта ще бъдат постигнати следните резултати:

–  Реконструиран и обновен сграден фонд;

– Създадена достъпна и адекватна социална инфраструктура, осигуряваща необходимата подкрепа на децата с увреждания и техните семейства;

– Осигурени съвременни условия за предоставянето на нова социална услуга за децата с увреждания.