Патронажна грижа за възрастни хора

Община Бяла Слатина кандидатства с проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Oбщина Бяла Слатина“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по Приоритетна ос № 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Проектът предвижда предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда на територията на Община Бяла Слатина. Услугите ще бъдат насочени към лица с увреждания и възрастни хора над 65 години, които са в пълна или частична невъзможност да се самообслужват вкъщи, към подобряване на достъпа им до основни социални и здравни услуги и към постигане на независимост и социална интеграция.

Основната потребност, която ще бъде удовлетворена чрез изпълнението на проекта, е предоставянето на комплексни грижи, с които от една страна да се повиши качеството на живот на възрастните хора, а от друга да се даде възможност на безработни лица в трудоспособна възраст да бъдат ангажирани в предоставянето на новите услуги.

Целевите групи по проекта са:

 • Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
 • Хора с увреждания и техните семейства.

В рамките на проекта в зависимост от изготвения индивидуален план за ползване на съответната социална услуга, на всеки един потребител ще бъдат предоставяни комплекс от услуги: текущо почистване, пазаруване, консултиране, психологическа подкрепа, здравни съвети и други консултации за подобряване живота и здравето на целевите групи.

С цел удовлетворяване на всички потребности на ползвателя, услугата ще се предостави комплексно в зависимост от заявената нужда и препоръката, дадена от експертите извършили оценката на потребностите им. В проекта ще бъдат включени 81 ползватели на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги, като всеки един от тях може да ползва услугата до 2 часа дневно.

За обезпечаване качественото предоставяне на интегрираните здравно-социални услуги в домашна среда ще бъде сформиран следният персонал:

 • Координатор на услугата – 1 бр.;
 • технически сътрудник – 1 бр.;
 • шофьор – 1 бр.;
 • психолог – 1 бр.;
 • рехабилитатор – 1 бр.;
 • домашен помощник – 6 бр.;
 • медицинска сестра – 3 бр.

Основната цел на проекта е да се подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на възрастните хора и лицата с увреждания. Специфичните цели на проекта са свързани с изграждането на успешен модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез:

 • преодоляване на социалната изолация;
 • предоставяне на здравно-социални услуги;
 • повишаване интереса към социалните услуги от страна на потенциални потребители;
 • подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване.
 • В резултат от изпълнението на проекта се очаква:
 • повишаване качеството на здравно-социалните услуги
 • създаване на устойчив модел за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в общността

Общата стойност на проекта възлиза на 232 492.64 лв., като срокът за изпълнение е 16 месеца от датата на подписване на договора за финансиране, като същинското предоставяне на социалните и здравни услуги ще е 12 месеца.