От ранно детско развитие към образователна интеграция

27.09.2017г.
Покана за заключителна пресконференция
Програма

01.06.2017г.
Покана за хепънинг „Да опазим чиста планетата Земя“

31.05.2017г.
Информация за напредъка на проекта

10.05.2017г.
Покана за спортен празник

06.04.2017г.
Покана за великденски празник

04.04.2017г.
Покана за благотворителен концерт-базар

03.04.2017г.
Покана по повод 8 Април

20.02.2017г.
Покана по случай 1 Март

10.01.2017г.
Информация за напредъка на проекта

13.12.2016г.
Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител

22.11.2016г.
Документация за провеждане на Публична покана за избор на изпълнител

16.08.2016г.
Покана за встъпителна пресконференция

 

Община Бяла Слатина с одобрен нов проект

Одобреното проектно предложение е с наименование „От ранно детско развитие към образователна интеграция“, по процедура BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

Общата сума на допустимите разходи за изпълнение на проекта възлиза на 197 313,00 лева, от тях 167 716,05 лв. са от ЕСФ (85%) и 29 596,95 лв. – Национално съфинансиране (15%).

Община Бяла Слатина ще изпълнява проекта в партньорство със Сдружение с нестопанска цел „Първи юни“ и 4 детски градини – „Вълка Ташевска“ с. Търнава,  ЦДГ „Червена шапчица“ с. Габаре, ЦДГ „Детелина“ и ЦДГ „Незабравка“ гр. Бяла Слатина.

Проекта цели създаването на условия за образователна интеграция на децата от етнически малцинства в община Бяла Слатина, чрез осигуряване на равен достъп до предучилищно образование и по-добра среда за ранно развитие.

Дейностите, които ще се реализират в рамките на проекта, са насочени към постигане на реални и трайни резултати в образователната интеграция на децата от етническите малцинства. С оглед на това, по проекта са планирани разнообразни занимания с децата и работа с родителите.

За децата, подлежащи на задължително образование, които имат затруднения по български език е предвидено допълнително обучение посредством комбиниране на различни елементи за овладяване на езика. Предвидени са и дейности за активно социално приобщаване на децата от етническите малцинства чрез придобиване на допълнителни знания по различни теми – природа и околен свят, бит и ръкоделие, изобразително изкуство, спорт и др.

В хода на изпълнение на дейностите ще се организират съвместни изяви на децата от партниращите детски градини чрез представления, изложби, спортни празници с родителите и хепънинги, които ще предоставят разнообразни възможности за изява.

Планираните по проекта дейности за подкрепа на семействата от уязвими етнически малцинства и привличането на родителите в грижата за децата са под формата на тематични сесии, приятелски групи и родителски клубове. Помощ на родителите за осъзнаване на ползите от предучилищното възпитание и образователна интеграция ще се осигури от специалистите на СНЦ „Първи юни“ чрез  работа на терен, оказване на емоционална подкрепа, съдействие за включване в социални услуги и провеждане на информационна кампания „Отговорни родители“.

По проекта се предвижда да бъдат закупени разнообразни учебни помагала и пособия, дидактически материали, играчки, спортни пособия и  оборудване за детските градини.

В резултат от изпълнението на планираните дейности се очаква да бъдат постигнати следните резултати:

– подобрени условия за равен достъп до предучилищна подготовка и възпитание на децата;
– подобрени езикови умения при децата, говорещи различен от българския език;
– създадени условия за изпълнениe на общинската политика за образователна интеграция на децата от етническите малцинства;
– повишена мотивация на родителите.
Срокът за изпълнение на проекта е 14 месеца. Предстои подписване на договор между Община Бяла Слатина и Управляващия орган на програмата – Министерство на образованието на науката.