Обучение за успех

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
Наименование на проекта „Обучение за успех“
Процедура BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020.
Стойност на проекта – 376 540,00 лв.
Срок на изпълнение – 20 месеца.

21.09.2018г.

Информация за напредъка на проекта
Резултати от реализиране на дейностите по проект “ Обучение за успех“
Заключителна пресконференция по проект „Обучение за успех“

17.09.2018г.
Покана за заключителна пресконференция
Програма на заключителна пресконференция

10.05.2018г.
Информация за напредъка на проекта

08.05.2018г.
Информация за напредъка на проекта

21.12.2017г.
Информация за напредъка на проекта

31.10.2017г.
Информация за напредъка на проекта

30.05.2017г.
Информация за напредъка на проекта

06.04.2017г.
Презентация

03.04.2017г.
Покана за встъпителна пресконференция
Програма за пресконференция

24.01.2017г.
На 23.01.2017 г. Община Бяла Слатина подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №  BG05M2OP001-3.002-0413-C01 за финансиране на проект „Обучение за успех“. Проектът е по процедура BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и е на стойност 376 540,00 лева, като от тях 320 059 лв. от ЕСФ, а 56 481 лв. – национално съфинансиране.

Изпълнението на проекта стартира с подписването на Административния договор, а всички предвидени дейности следва да приключат не по-късно от м. август 2018 г. Проект „Обучение за успех“ е по процедура BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020. Проекта е на обща стойност 376 540,00 лв.,  с продължителност 20 месеца. Община Бяла Слатина ще изпълнява проекта в партньорство със Сдружение с нестопанска цел и 10 училища на територията на община Бяла Слатина.

Проекта цели създаването на условия за образователна интеграция на ученици и младежи от етническите малцинства в община Бяла Слатина, чрез осигуряване на равен достъп до училищно образование за постигане на успешна професионална, социална и творческа реализация. Проектното предложение предвижда да бъдат обхванати 300 родители и 709 ученици от етническите малцинства и от маргинализирани групи.

Дейностите, които ще се реализират в рамките на проекта, включват различни и разнообразни занимания с учениците и работа с техните родители. Предвидено е допълнително обучение по български език за учениците, за които българският език не е майчин. Освен това са включени и дейности със застрашени от отпадане ученици и дейности за съхранение и развитие на културната идентичност, включващи занимания по изобразително изкуство, спорт, музика и други. За бъдещите зрелостници е осигурена допълнителна подготовка с която ще финализират  своето обучение чрез успешно представяне на държавните зрелостни изпити.

В хода на изпълнение на дейностите с цел привличане на родителите в грижата за учениците и по-активното им участие в учебно-възпитателния процес ще бъдат организирани тематични сесии, приятелски групи, неформални срещи и дискусии, които ще осигурят среда за опознаване на родителите и учениците. Всички тези съвместни дейности, както и работа на терен и оказването на емоционална подкрепа родителите ще бъде осигурено от партньора по проекта – СНЦ „Първи юни“

За изпълнението на всички занимания с учениците по проекта се предвижда да бъдат закупени разнообразни учебни помагала и пособия, дидактически материали, играчки, спортни пособия и оборудване за детските градини.

В резултат от изпълнението на планираните дейности се очаква да бъдат постигнати следните резултати :
–          подобрени условия за равен достъп до училищно образование;
–          компенсиране пропуските при усвояване на учебния материал за учениците от етническите малцинства;
–          взаимно опознаване на учениците от различни етноси и възпитанието им в дух на толерантност;
–          създадени условия за изпълнениe на общинската политика за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства;
–          повишена мотивация на родителите за участие в образователния процес.